Islam volgens de Koran

disclaimer: de lezer wordt geadviseerd om zelf te controleren wat op deze website staat door de Koran te bestuderen


Het volgen van de profeet             

categorie: bewezen volgens de Koran5:92       En gehoorzaam God en gehoorzaam de gezant en als jullie jezelf afkeren, weet dan dat de gezant alleen maar de plicht heeft van de duidelijke verkondiging.

Binnen de islam bestaan groepen die op een verschillende manier met dit vers omgaan.

Velen interpreteren dit vers op een manier die in strijd is met het principe van de perfectheid en compleetheid van de Koran en volgen zogenaamde uitspraken en gewoonten van de profeet, als verbetering of aanvulling op de Koran.

In dit verband worden de begrippen soenna, hadieth en hikma gebruikt.

Veel moslims beschouwen dat wat mensen hebben opgeschreven waarvan gezegd wordt dat het gewoontes - soenna van de profeet waren, als een aanvulling op de Koran.

Verder accepteren veel moslims door mensen opgeschreven uitspraken - hadieth waarvan gezegd wordt dat zij van de profeet zijn, ook als een aanvulling op de Koran.

De Koran is compleet en duidelijk - 6:115.

Het woord soenna komt meerdere keren in de Koran voor en verwijst alleen naar handelingen van God.

17:77     Volgens de gewoonlijke behandeling van hen …en jij zult in Onze gebruikelijke behandeling geen verandering vinden.

Nergens wordt in de Koran met het woord soenna verwezen naar de handelingen van de profeet, zie ook 33:62 en 48:23.

Het woord hadieth komt ook meerdere keren in de Koran voor en verwijst naar de Koran zelf of wordt gebruikt in het kader van een waarschuwing tegen het accepteren van bronnen naast of in plaats van de Koran.

39:23     God heeft nedergezonden de beste hadieth - vertelling …

45:6       Dat zijn de tekenen van God, Wij lezen ze jou in waarheid voor, aan welke hadieth -vertelling zullen zij dan na God en Zijn tekenen nog geloven?

68:44     Laat Mij dan maar begaan met degenen die deze hadieth - vertelling verwerpen …

Deze verzen stellen vast dat de Koran de beste vertelling – hadieth is en dat men alleen deze vertelling mag geloven en deze niet mag verwerpen, zie ook 7:185, 31:6 en 52:34.

2:231     … en denk aan de genade van God aan jullie en aan wat Hij van het boek en de daarmee inbegrepen wijsheid op jullie neergezonden heeft om jullie ermee te vermanen …

Veel moslims die niet accepteren kunnen dat de Koran compleet en duidelijk is zien in het woord wijsheid, dat hier genoemd wordt, een verwijzing naar de hadieth en soenna van de profeet.

De Koran geeft in hetzelfde vers blijk van het tegendeel.

De eenheid van de Koran en de daarbij inbegrepen wijsheid wordt bevestigd door het gebruik van het Arabische woord bihi aan het einde van het vers, dat is een enkelvoudsvorm die verwijst naar het boek en de daarmee neergezonden wijsheid als één geheel.

Als het om twee verschillende zaken zou gaan dan zou er bihima staan.

36:2       Bij de wijze Koran.

In dit vers wordt ook de wijsheid gekoppeld aan de Koran zelf (el qoer’aani el hakiemi).


De Koran geeft aan hoe de mensen het gebod van de gehoorzaamheid aan de profeet moeten invullen.

18:110    Zeg: ik ben slechts een mens als jullie …

66:1       O profeet, waarom verklaar jij voor verboden wat God heeft toegestaan …

69:44-46 En als hij over Ons enige uitspraken zelf bedacht had, hadden Wij hem bij de rechterarm gegrepen, dan hadden Wij hem de levensader doorgesneden.

22:52–53 En wij hebben voor jouw tijd geen gezant of profeet gezonden zonder dat de satan hem inspireerde tot het volgen van een persoonlijke ingeving  … opdat Hij wat de satan ingeeft tot een beproeving maakt … de onrechtdoeners zijn in vergaande afsplitsing.

Deze verzen geven duidelijk aan dat de profeet Mohammed als boodschapper van de Koran gevolgd moet worden. De profeet Mohammed mocht geen eigen regels maken wat het geloof betreft.

Het volgen van de Koran betekent dat men de profeet volgt. De boodschap die via de boodschapper gegeven is.


De Koran noemt ook een aantal praktische situaties waarin de profeet gehoorzaamd moest worden.

Als politiek leider:

48:10     Zij die jou trouw zweren, zweren trouw aan God …

In de stammenmaatschappij van Arabië was het gebruikelijk om als individu bij een stam te horen en de autoriteit van de stamleider te erkennen.

Het zweren van trouw aan de profeet Mohammed betekende dat men hem als leider accepteerde, dit was noodzakelijk om de strijd tussen de stammen in Arabië te beëindigen en de gemeenschap van de islam te vormen.

De manier waarop de profeet de gemeenschap leiden moest is in de Koran beschreven.

3:159     … en raadpleeg hen over het beleid. Wanneer je dan besloten hebt, vertrouw dan op God.

Als rechter:

4:59       Jullie die geloven, gehoorzaam God en gehoorzaam de gezant en de gezagsdragers uit jullie midden. Als jullie met elkaar twisten leg het dat voor aan God en de gezant …

4:105     Wij hebben het boek met de waarheid naar jou nedergezonden opdat jij zou oordelen tussen de mensen, volgens wat God jou heeft getoond …

33:36     het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet wanneer God en zijn gezant een beschikking hebben gedaan dat zij nog de vrije keus hebben …

Als legeraanvoerder:

3:121      … om de gelovigen plaatsen voor de strijd aan te wijzen …

33:21–22 … als zij bij jullie zouden zijn dan zouden zij maar weinig strijden. Jullie hebben toch in de gezant van God een goed voorbeeld … 

In deze verzen wordt de profeet als legeraanvoerder en strijder genoemd. De profeet is als strijder een goed voorbeeld voor de gelovigen die niet aan de strijd willen deelnemen.

Als bepaler van de gebedsplaats - qibla:

2:143     ... Wij hebben de gebedsplaats waaraan jullie gewoon waren slechts ingesteld opdat Wij zouden weten wie van hen zich zouden omdraaien op hun hielen en de gezant volgen …

Als voorganger bij het gebed:

4:102     En wanneer jij bij hen bent en in het gebed voorgaat dan …


De tijdgenoten van de profeet hadden de opdracht om hem als politiek leider, rechter, legeraanvoerder en rechter en voorganger in het gebed te aanvaarden.


Sinds het overlijden van de profeet volgt en gehoorzaamt men de profeet op de beste manier door de Koran te volgen – de Koran is compleet en duidelijk – zie bijvoorbeeld verzen 6:115 en 16:89. De Koran is goed bewaard, beschermd door God – verzen 15:9, 56:78.

In de Koran staat nergens dat er hadieth mogen zijn, waaruit de mensen een eigen keuze zouden moeten maken om het geloof vorm te geven. 

5:3      … heden heb ik jullie godsdienst voor jullie voltooid …

Dit vers is een deel van de Koran, dus tijdens de periode van het vormen van de Koran is het geloof volledig beschreven geworden. Hiermee is duidelijk dat de gelovigen niet afhankelijk zijn voor het geloof van allerlei hadieths waarvan er honderdduizenden in omloop kwamen en waarvan eeuwen na het overlijden van de profeet een selectie is gemaakt door een paar personen. Daarmee hebben deze personen het op zich genomen om zelf te bepalen wat de geloof inhoudt en hebben de Koran daarmee aangevuld en zogenaamd verbeterd, zonder een boodschapper van God te zijn een rasoel, Dit gedrag gaat tegen vele bepalingen van de Koran in, bijvoorbeeld vers 42:21.

7:157     Die de gezant, de profeet die noch jood noch christen is, volgen … hij gebiedt hun het behoorlijke en verbiedt hun het verwerpelijke en hij staat hun de goede dingen toe en verbiedt hun de onbetamelijke dingen. Hij neemt hun de last en de boeien af die op hen waren. Zij die in hem geloven, hem bijstaan, hem helpen en het licht volgen dat met hem is neergezonden, zij zijn het die het welgaat.  

Het volgen van de profeet bestaat uit het volgen van het licht dat met hem is neergezonden, de Koran. De Koran wordt als een licht beschouwd, dat via de profeet tot de mensen is gekomen. Via de Koran gebiedt de profeet het behoorlijke en verbiedt de profeet het verwerpelijke.

22:8       En er zijn mensen die zonder kennis, zonder leidraad en zonder verlichtend boek over God twisten.

42:52     Zo hebben Wij aan jou geopenbaard een geest door onze beschikking. Jij wist niet wat het boek en daarmee het geloof was. Wij hebben het tot een licht gemaakt waarmee Wij van Onze dienaren wie wij willen de goede richting wijzen en jij wijst naar de juiste weg.

 

De Koran legt zichzelf uit:

20:114     Hoogverheven is God, de ware Koning. En haast je niet met de Koran voordat de openbaring ervan aan jou geheel is geschied en zeg: mijn Heer geef mij meer kennis.