Islam volgens de Koran

disclaimer: de lezer wordt geadviseerd om zelf te controleren wat op deze website staat door de Koran te bestuderen


Het vasten

categorie: in onderzoek

 

2:183     Jullie die geloven, aan jullie is voorgeschreven te vasten, zoals het voorgeschreven was aan hen die er voor jullie waren, misschien zullen jullie godvrezend zijn.

Het vasten is voor de gelovigen een manier om te laten zien dat men respect voor God heeft.


  • keuzevrijheid

2:184     Voor een geteld aantal dagen. Maar als iemand van jullie ziek is of op reis dan een aantal andere dagen. En zij die er wel toe is staat zijn hebben als vervangende plicht om een behoeftige te spijzigen, maar als iemand uit zichzelf iets goeds doet dan is dat beter voor hem en dat jullie vasten is ook beter voor jullie, als jullie dat maar weten.

Mensen die op ziek zijn of op reis mogen zelf beoordelen of zij in staat zijn om te vasten.

Gemiste dagen mogen later ingehaald worden.

Mensen die wel tot het vasten in staat zijn kunnen er ook voor kiezen om in plaats van te vasten er voor te zorgen dat een behoeftige te eten heeft. Er wordt wel duidelijk gesteld dat het beter is om te kiezen voor het vasten. De keuze is aan de gelovige zelf.  • hoe

2:187     Het is jullie toegestaan in de nacht van het vasten seksuele omgang met jullie vrouwen te hebben … eet en drink totdat voor jullie in de ochtendschemering (fajr) de witte van de zwarte draad te onderscheiden is. Vast dan volledig tot aan de nacht …

Het vasten bestaat dus uit het zich ontzeggen van eten, drinken en seksualiteit.

Het vasten begint vanaf het moment dat men in de ochtendschemering een witte draad van een zwarte draad kan onderscheiden - het aanbreken van de ochtendschemering. Dus net voor de start van fajr is het moment van vasten begonnen.

Het vasten eindigt op het moment dat het nacht geworden is: het moment na zonsondergang.

91:1-4   Bij de zon en haar helderheid en de maan wanneer hij haar volgt en de dag wanneer hij haar laat zien en de nacht wanneer hij haar bedekt.

Dit vers geeft de definitie van dag en nacht. De nacht duurt van zonsondergang (het verdwijnen van de gehele zon achter de horizon) tot aan zonsopkomst (het zichtbaar worden van de zon aan de horizon).  • wanneer

2:184     Voor een geteld aantal dagen …

2:185     Tijdens de shahr (betekent mogelijk volle maan) ramadan (van de hitte) is de Koran neergezonden als een leidraad voor de mensen … wie van jullie getuige is van de shahr (mogelijk volle maan), dan vast deze (mogelijk de tijd van de volle maan)  … 

Het woord shahr betekent rond, vol en bekend. Dit woord is zeer waarschijnlijk een verwijzing naar de volle maanperiode. 

In vers 2:185 staat niet dat het vasten alleen tijdens de shahr ramadan gebeurt. Het vasten is mogelijk verbonden aan de shahr in het algemeen. Letterlijk is er dan tijdens iedere volle maan een vastenperiode.

Een volle maanperiode duurt ongeveer drie dagen. Er zijn twaalf of dertien volle maanperiodes in een jaar.

Van belang is het Arabische woord voor geteld aantal - madoedatin uit vers 2:184. Men kan een verband leggen tussen dit vers en vers 2:203 waarin ook het woord madoedatin staat.

2:203     Gedenk God op een geteld aantal dagen, als iemand het haastig in twee dagen doet dan is dat geen vergrijp, als iemand het langer doet dan is het ook geen vergrijp.

Dit vers geeft aan dat de Koran het woord - madoedatin koppelt aan een getal net boven twee, mogelijk dus drie. Dus heeft het woord shahr heeft waarschijnlijk geen betrekking op een hele maancyclus. Het kleine aantal dagen dat in 2:203 genoemd is verschilt veel van het aantal dagen van een maancyclus van 29 of 30 dagen.

2:189     … de maansikkels … zij zijn tijdsaanduidingen voor de mensen en de bedevaart …

Uit dit vers blijkt dat het zien van de maansikkel zowel die van de oude of nieuwe maan niet relevant zijn voor het vaststellen van de vastenperiode, anders was hier waarschijnlijk naast de bedevaart ook de vastenperiode genoemd. Dus de vastenperiode begint niet of eindigt niet met het waarnemen van een maansikkel aan het begin of einde van een maancyclus.

Het woord dagen in vers 2:184 staat in een meervoudsvorm van meer dan twee, dit in combinatie met de periode van maximaal drie dagen dat men de volle maan kan waarnemen maakt dat een vastentijd van drie dagen aaneengesloten het meest waarschijnlijk is.

In vers 2:185 staat dat men de shahr vast als men getuige er van is. Men kan niet getuige zijn van een hele maand en dan terug gaan in de tijd om de betreffende maand waarvan men getuige is alsnog te gaan vasten. Wel kan men waarnemen dat het volle maan is om dan de volle maanperiode van drie dagen te gaan vasten. De maan kan maximaal drie dagen als vol waargenomen worden.

De waarneming van de volle maan is zeer objectief omdat de volle maan duidelijk en voorspelbaar is en ook overdag waargenomen kan worden.

- Mocht men er voor kiezen om het woord shahr te lezen als hele maancyclus, dan kan men zelf een aantal dagen hierin uitkiezen, het woord madoedatin geeft duidelijk een laag getal aan. Het vasten van alle maancyclussen in zijn geheel is niet aan de orde. Het vasten is een speciale opdracht gekoppeld aan specifieke tijdvakken.Het vasten op zich begint pas na de nacht waarin men weet dat de vastenperiode van mogelijk de volle maan is aangebroken, men mag zich namelijk tijdens de nacht voorbereiden op het vasten van overdag.

Het vaststellen van de volle maan kan ook overdag plaatsvinden maar het vasten begint pas na de nacht waarin men weet dat het volle maan is.

2:187     Het is jullie toegestaan in de nacht van de vastentijd seksuele omgang met jullie vrouwen te hebben … eet en drink totdat de witte draad van de zwarte draad te onderscheiden is in de ochtendschemering …Overige gevallen van vasten:

In vers 2:196 sprake is van een gezamenlijk vasten van een periode van drie dagen tijdens de bedevaart, door degenen die tijdens de bedevaart geen offergave kunnen geven. Na thuiskomst worden nog 7 andere dagen gevast, dit is een individuele vastentijd omdat men niet op dezelfde dag weer thuiskomt.

De Koran regelt verder een aantal gevallen waarin het vasten als een vorm van compensatie dient te gebeuren. Bijvoorbeeld vers 5:89 schrijft een vasten van drie dagen voor als een mogelijke boetedoening in geval van het niet nakomen van een eed. Er zijn ook andere vormen en tijden van vasten als compensatie vastgesteld. In vers 4:92 worden een vasten van twee shahr vastgesteld als een middel tot compensatie bij doodslag van een gelovige, als financiële compensatie bijvoorbeeld niet mogelijk is. De vraag is of dit twee verplichte volle maanperiodes zijn of waarschijnlijker een periode van twee volle maanperiodes inclusief de tussenliggende dagen.  • gemiste vastendagen

Eventueel met reden gemiste dagen kunnen later ingehaald worden.

2:185     De volle maan van de hitte daarin is de Koran neergezonden als een leidraad voor de mensen en als duidelijke bewijzen van de leidraad en het reddend onderscheidingsmiddel. Wie van jullie getuige is van deze volle maan die moet deze vasten en als iemand ziek is of op reis, dan een aantal andere dagen. God wenst het jullie gemakkelijk te maken en niet moeilijk. Maakt het aantal dus vol en verheerlijkt God. Misschien zullen jullie dank betuigen.


 

                -----------------------------------------------------------------


Voorbeelden van door mensen toegevoegde regels die niet in overeenstemming met de Koran zijn - bidaa  • vrouwen verbieden om te vasten tijdens de menstruatie

2:222     En zij vragen jou naar de menstruatie. Zeg: dat is een ongemak. Onthoud jullie van de vrouwen tijdens de menstruatie ...

2:184     Voor een bepaald aantal dagen. Maar als iemand van jullie ziek is of op reis dan een aantal andere dagen …

De Koran verbiedt alleen geslachtsverkeer tijdens de menstruatie. Het wordt als een ongemak beschouwd niet als een ziekte. Vrouwen mogen zelf de keuze maken of zij zich sterk genoeg voelen om tijdens de menstruatie te vasten.  • andere vastendagen als verplicht beschouwen

2:185     Tijdens de volle maan van de hitte is de Koran neergezonden als een leidraad voor de mensen … wie van jullie aanwezig is in die volle maan die moet erin vasten … 

De Koran noemt alleen de volle maan van de hitte als de gezamenlijke vastenperiode. Andere momenten van vasten die in de Koran genoemd worden hebben bijvoorbeeld te maken met het goedmaken van overtredingen waaronder het niet nakomen van een bewust aangegane eed.

5:89       … maar Hij rekent jullie aan waartoe jullie jezelf in eden verbinden. De verzoening ervoor is aan tien behoeftigen voedsel te geven … als iemand niets te geven vindt dan een vasten van drie dagen …   • 60 dagen strafvasten per opzettelijk gemiste vastendag

De straf van het compenseren van iedere opzettelijk gemiste vastendag met 60 dagen vasten staat niet in de Koran en is tegenstrijdig aan het vrijwillige karakter van het vasten zoals in vers 2:184 is beschreven.

2:184     Voor een bepaald aantal dagen. Maar als iemand van jullie ziek is of op reis dan een aantal andere dagen. En zij die er wel toe is staat zijn hebben als vervangende plicht om een behoeftige te spijzigen, maar als iemand uit zichzelf iets goeds doet dan is dat beter voor hem en dat jullie vasten is ook beter voor jullie, als jullie dat maar weten.

Dit vers geeft duidelijk aan dat het vasten gebeurd op vrijwillige basis. Men mag ook er voor kiezen om behoeftigen te voeden. Vanwege ziekte of een reis gemiste dagen mag men later inhalen.  • vasten als kwijtschelding van de zonden

In de Koran staat geen bewijs voor de aanname dat met het vasten, de zonden van een gelovige vergeven worden. Het vasten is beter voor de gelovigen, dat staat in vers 2:184. 

2:184     Voor een bepaald aantal dagen. Maar als iemand van jullie ziek is of op reis dan een aantal andere dagen. En zij die er wel toe is staat zijn hebben als vervangende plicht om een behoeftige te spijzigen, maar als iemand uit zichzelf iets goeds doet dan is dat beter voor hem en dat jullie vasten is ook beter voor jullie, als jullie dat maar weten.