Islam volgens de Koran

disclaimer: de lezer wordt geadviseerd om zelf te controleren wat op deze website staat door de Koran te bestuderen


Islam – verdraagzaamheid en geen dwang in het geloof

categorie: bewezen volgens de Koran 

 

De islam is een religie van vrede, rechtvaardigheid, tolerantie en vrije keuze. De Koran geeft een aantal voorschriften over hoe men om moet gaan met mensen die ongelovig zijn, een ander geloof hebben of veranderen willen van geloof.

 

  • keuzevrijheid wat het geloof betreft

De volgende twee verzen geven aan dat mensen niet gedwongen kunnen en mogen worden om moslim te worden.

2:256     In de godsdienst is geen dwang …

10:99     En als jouw Heer het had gewild hadden wie er op aarde zijn allen geloofd, of kun jij de mensen dwingen gelovigen te worden?

Het onderstaande vers geeft aan dat mensen een eigen keuze hebben om moslim te blijven of niet, het is een zaak tussen God en de individuele persoon. Er staat geen strafrechtelijke sanctie op afvalligheid, er is geen dwang in de godsdienst, vers 2:256.

4:137     En zij die geloven en dan ongelovig worden, dan weer gelovig worden en dan weer ongelovig en dan hun ongeloof nog vermeerderen, God is niet zo dat Hij hun vergeeft en brengt hen niet op het goede pad.  

 

  • religieuze tolerantie - multiculturele samenleving

In de omgang met niet- of andersgelovigen staat de verdraagzaamheid centraal, God zal de mensen beoordelen.

45:14     Zeg aan hen die geloven dat zij hun die Gods dagen niet verwachten moeten vergeven, opdat Hij aan de mensen vergeldt wat zij begaan hebben.

3:134     Die bijdragen geven in voorspoed en tegenspoed en die hun woede inhouden en toegeeflijk zijn voor de mensen.

109:6     Jullie hebben jullie godsdienst en ik heb mijn godsdienst.

De verdraagzaamheid geldt ook ten opzichte van degenen die spotten met geloof. Er staat geen sanctie op dit gedrag, alleen mogen de gelovigen er niet bij blijven zitten. Het bedreigen of boycotten van de spotters is niet aan de orde.

4:140     … wanneer jullie horen dat men aan Gods tekenen geen geloof hecht of ermee de spot drijft, niet bij hen gaan zitten totdat zij op een ander gesprek overgaan …

Religieuze tolerantie wordt in de Koran expliciet genoemd, bijvoorbeeld:

2:62       Zij die geloven, de joden, de christenen, de sabiërs die in God en de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij hun Heer en hebben zij niets te vrezen en zullen zij niet bedroefd zijn.

22:40     … en als God de mensen elkaar niet had laten weerhouden dan waren kloosters, kerken, synagogen en moskeeën waarin Gods naam vaak genoemd wordt zeker verwoest …

 

Een islamitische samenleving is een multi-culturele samenleving waarin joden, christenen en anders-gelovigen een eigen rechtssysteem mogen hebben. De verzen 5:43 tot en met 5:50 geven dat aan.  • alleen bij zelfverdediging gebruik van geweld

Er zijn verzen die het geweld reguleren. Moslims is alleen toegestaan om geweld te gebruiken in geval van zelfverdediging en daarbij mogen zij alleen deelnemers aan de agressie bevechten. Zodra de tegenstander tekenen laat ziet dat men vrede wil dan moeten de moslims dit accepteren en zich inzetten voor vrede. Verzen 2:190 tot en met 2:193 en vers 8:61 geven dit aan. Zie verder hierover op deze site het onderwerp: islam - geen terrorisme.  • bijdragen (zakaat) moeten verdeeld worden zonder discriminatie 

Het systeem van welvaartsverdeling in een islamitische samenleving is voor alle leden van de samenleving, dus niet alleen voor de moslims. Bij de verzen die aangeven wie de doelgroepen zijn van de bijdragen staat geen voorbehoud ten aanzien van het geloof van de mensen – vers 2:215 en 9:60. Zie verder hierover op deze site het onderwerp: de bijdragen – zakaat.

 

  • geen speciale belastingheffing voor joden en christenen

Er bestaat een foute interpretatie van vers 9:29, waardoor velen ervan uitgaan dat andersgelovigen zoals bijvoorbeeld joden en christenen verplicht zouden zijn om belasting te betalen aan de islamitische staat. Het gaat in het vers niet om een belasting maar om herstelbetalingen na een oorlog. Een speciale belasting voor andersgelovigen zou sommigen dwingen om moslim te worden, dat gaat in tegen een hoofdregel van de Koran: er is geen dwang in het geloof, vers 2:256.

9:29    Strijdt tegen hen (als zelfverdediging) die niet in God geloven ... uit het midden van hen die het Boek gegeven is, totdat zij de jizya herstelbetalingen doen.

Aan het bijdragen-systeem (zakaat) kunnen ook andersgelovigen deelnemen, door het geven van bijdragen en door ervan gebruik te maken, in geval van nood.

 

Het multi-culturele karakter van een islamitische samenleving wordt door onderstaand vers nogmaals benadrukt.

49:13     O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is de meest rechtvaardige.