Islam volgens de Koran

disclaimer: de lezer wordt geadviseerd om zelf te controleren wat op deze website staat door de Koran te bestuderen


Islam – geen vrouwenonderdrukking

categorie: bewezen volgens de Koran 

 

In vele culturen had en heeft de vrouw een zwakkere positie dan de man. Dit is ook te zien in een aantal landen met overwegend een zogenaamde islamitische cultuur. Het beleid van de overheden van deze landen stimuleert het voortbestaan van deze onrechtvaardige situatie, terwijl het niet in overeenstemming met de voorschriften van de Koran is.

In sommige zogenaamde islamitische culturen:

- trouwen vrouwen op te jonge leeftijd

- worden vrouwen tegen hun wil uitgehuwelijkt

- moeten vrouwen polygamie accepteren

- worden vrouwen binnen het huwelijk mishandeld zonder dat er wettelijke bescherming is

- kunnen vrouwen niet het initiatief nemen tot een echtscheiding

- mogen vrouwen niet zonder begeleider op straat

- moeten vrouwen zich letterlijk onzichtbaar maken door een boerka of nikaab

- krijgen vrouwen bij een erfenis standaard volgens de wetgeving minder dan wat mannen krijgen

- is de getuigenis van een vrouw minder waard dan die van een man

- hebben vrouwen nog geen stemrecht en mogen zij geen politieke functies vervullen

- worden vrouwen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt gediscrimineerd

- worden vrouwen besneden

- worden vrouwen gestenigd


De Koran geeft de vrouw een gelijkwaardige positie in gezin en samenleving.

  

 • leeftijd voor het huwelijk

In de islamitische wereld bestaat verdeeldheid over de minimale huwelijksleeftijd, op basis van hadieth wordt de leeftijd van negen jaar genoemd, naar aanleiding van de verhalen over een mogelijk huwelijk van de profeet Mohammed met Aisha op een vermeende leeftijd van 9 jaar.

De mensen die dit verhaal accepteren, beledigen hiermee de profeet en de vader van het meisje zelf, Aboe Bakr. Verder is het een aantasting van de islam om dit absurde verhaal als godsdienstig uitgangspunt te accepteren in het kader van de zogenaamde soenna

De Koran geeft duidelijk aan wat de minimale vereisten zijn ten aanzien van de leeftijd van huwelijkspartners.

4:20-21  En als jullie in plaats van een echtgenote een andere wensen te nemen en als jullie aan één van haar een fortuin gegeven hebben, neemt daarvan dan niets. Willen jullie het soms in lasterlijke slechtheid en duidelijke zonde nemen? Hoe kunnen jullie het nemen terwijl jullie al tot elkaar gekomen zijn en zij met jullie een solide overeenkomst zijn aangegaan?

Man en vrouw zijn volgens vers 4:21 een solide juridische overeenkomst aangegaan, dit is alleen mogelijk als beide partners beschikkingsbekwaam zijn, dus oud en wijs genoeg zijn om een zeer belangrijk contract op te stellen, te begrijpen, aan te gaan en uit te voeren. Dit wordt verder verklaard in de volgende verzen:

4:6        En toetst de wezen totdat zij de leeftijd om te trouwen bereikt hebben en als jullie bij hen dan redelijk inzicht bemerken, overhandigt hun dan hun bezittingen ...

De Koran stelt dat er een leeftijd voor het huwelijk is en waarbij men dan redelijk inzicht moet hebben, dit is nodig voor het vaststellen van de beschikkingsbekwaamheid van de wees, bijvoorbeeld om een contract aan te gaan.

De leeftijd van redelijk inzicht, dus de huwelijksleeftijd wordt in onderstaand vers gekoppeld aan het volgroeid zijn, dus het ook in lichamelijk opzicht volwassen zijn.

6:152     En dat jullie niet aan het bezit van de wees mogen komen, tenzij dat op de beste manier gebeurt, totdat hij volgroeid is en dat jullie volle maat en gewicht in billijkheid moeten geven ...

Volgens de Koran zijn er twee criteria voor de minimale leeftijd voor het huwelijk:

1.         het bereiken van de lichamelijke volwassenheid.

2.         het beschikken over voldoende inzicht, voor het beheren van het eigen kapitaal en het    aangaan van juridische contracten: geestelijke volwassenheid.

     

 • vrije partnerkeuze

4:21    … en zij met jullie een solide overeenkomst zijn aangegaan.

Uit dit vers blijkt dat de vrouw een overeenkomst is aangegaan met de man en niet de familie of andere vertegenwoordigers van de vrouw.

Vrouwen zijn niet te koop volgens de Koran.

Er is een verplichting voor mannen om een bruidsschat te betalen aan de aanstaande echtgenote. De vrouw heeft daar zelf beschikking over. Er wordt dus geen betaling gedaan aan bijvoorbeeld de ouders van de vrouw.

4:4        Geeft de vrouwen haar bruidsgiften als een schenking, maar als zij jullie het uit eigen beweging iets ervan toestaan, gebruikt het dan met genoegen en voldoening. • polygamie alleen in bepaalde gevallen in economische nood

Volgens de Koran mag een man alleen in een uitzonderingstoestand met meerdere vrouwen tegelijk getrouwd zijn.

4:3        En als jullie vrezen ten aanzien van de wezen niet juist te handelen trouw dan met zoveel vrouwen als het jullie goed lijkt, twee drie of vier …

In geval van economische nood als er weeskinderen (een kind is volgens de Koran al een wees als de vader is overleden) zijn die gebrek dreigen te lijden, dan mogen mannen met de moeder trouwen zodat haar kinderen meer sociale veiligheid kunnen krijgen. Daarbij staat de rechtvaardigheid centraal.

4:3       … Maar als jullie vrezen haar niet rechtvaardig te kunnen behandelen dan één …

30:21    … en Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht …

Dit geeft aan dat wederzijds respect en liefde centraal staan binnen een huwelijk, dus dit mag niet door een egocentrische vorm van polygamie verstoord worden. In een economische noodsituatie kan polygamie in wederzijds overleg een manier kan zijn om wezen en weduwen te helpen, maar onder voorbehoud van de eis van rechtvaardigheid. • geen vrouwenmishandeling

30:21     … en Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht …

3:134     … en die hun woede inhouden en de mensen vergeving schenken, God bemint hen die goed doen.

Deze verzen bepalen hoe het gedrag van moslims moeten zijn. Het mishandelen van elkaar gaat tegen deze basisregels van de Koran in.

Bij velen is er een misverstand over het volgende vers dat handelt over een ernstige conflictsituatie binnen een huwelijk, waardoor het huwelijk in gevaar kan komen.

4:34       … maar zij van wie jullie wangedrag vrezen, vermaant haar,  laat haar alleen in de rustplaatsen en verlaat haar.

Het misverstand gaat over het woord: idrib, dat vertaald is als verlaten. Het basiswoord darab heeft meerdere betekenissen waaronder: stellen, slaan en reizen.  De context is bepalend voor de betekenis van het woord. In vers 4:35 wordt bevestigd dat het woord idrib verlaten betekent, want in dit vers wordt de mogelijke invloed van familieleden genoemd om de relatie weer te herstellen.

Als men het woord idrib als slaan zou vertalen dan zou het vers niet in overeenstemming zijn met de verzen 30:21 en 4:34. De Koran bevat geen tegenstrijdigheden, vers 4:82. Bovendien zou er een foute psychologische benadering zijn van het huwelijksprobleem, eerst vermanen, dan gescheiden slapen en dan opeens slaan? Dat dient geen enkel doel.

Vers 4:128 gaat over wangedrag van de man ten opzichte van de vrouw, het streven naar verzoening heeft de voorkeur, net als in vers 4:35. • recht om te scheiden geldt ook voor vrouwen

Volgens de Koran hebben zowel de man als de vrouw het recht om een echtscheiding in gang te zetten. Vers 2:228 bepaald onder meer dat in principe vrouwen dezelfde rechten hebben als mannen, maar dat mannen geen wachtperiode hebben na de scheiding en vrouwen wel. Dat is het in het vers vermelde voordeel dat mannen ten opzichte van de vrouw hebben.

2:228     De gescheiden vrouwen moeten voor zichzelf een wachttijd van drie perioden aanhouden, het is haar niet toegestaan te verbergen wat God in haar schoot geschapen heeft … haar echtgenoten zijn gerechtigd haar in deze tijd terug te nemen als zij het graag weer goed willen maken. Zij heeft rechten die vergelijkbaar zijn met haar plichten naar het behoorlijke, maar de mannen hebben een voordeel boven haar.

Een echtscheiding is toegestaan maar moet als het kan vermeden worden.

4:35       Als jullie een breuk tussen beiden vrezen zendt dan een arbiter van zijn mensen en een arbiter van haar mensen, als zij beiden het weer goed maken ...

Mocht er een beslissing genomen zijn tot echtscheiding dan geldt er een wachttijd totdat men mag scheiden. Dus het idee, dat een man kan scheiden door drie keer achter elkaar te roepen dat de scheiding is gegeven, is fout.

2:226     Voor degenen die van hun echtgenote af willen geldt een wachtperiode … maar als zij er op terugkomen dan is God vergevend en barmhartig.

Ook uit het volgende vers blijkt dat de vrouw initiatief kan nemen voor een echtscheiding maar het verzoenen wordt als beter beschouwd.

4:128     En als een vrouw van haar man wangedrag vreest dan is het voor beiden geen vergrijp als zij zich met elkaar verzoenen, verzoening is beter … • vrouwen mogen alleen op straat lopen – geen mahram nodig.

In de Koran staat niet dat vrouwen begeleiding moeten hebben als zij op de openbare weg lopen. Het principe van de mahram - een mannelijk begeleider die niet huwbaar is voor de vrouw staat nergens in de Koran. In een islamitische samenleving moet de veiligheid van vrouwen gegarandeerd zijn, mannen moet hun ogen neerslaan ten opzichte van vrouwen, vers 24:30. Het hangt natuurlijk van de situatie af of het veilig is om alleen over straat te gaan, hierbij moet een ieder zijn of haar verstand gebruiken. • vrouwen hoeven zich niet overdreven te bedekken – zie verder op deze site: kledingvoorschiften 

De Koran heeft gedetailleerde verzen over de bedekking van de vrouw. De haren, het gezicht, de armen en onderbenen hoeven niet bedekt te worden op de openbare weg.

Verzen 24:31 en 33:59 stellen dat borsten, onderlichaam en de bovenbenen in ruime mate bedekt moeten zijn, voor de overige delen van het lichaam is er de vrije keuze. • positie van de vrouw bij erfenissen

Het idee dat vrouwen bij een erfenis de helft moeten krijgen van wat mannen krijgen is een misverstand.

De Koran gaat er van uit dat degene die een testament laat maken de vrijheid heeft om in redelijkheid een verdeling te maken. Deze persoon kent meestal de persoonlijke situatie het beste van de erfgenamen en kan hiermee rekening houden.

Alleen in het geval dat er geen testament gemaakt is, dan gaan de aanvullende regels van de Koran in. Het is ook in de moderne tijd zo dat de man veel vaker kostwinner is van een gezin vergeleken met de vrouw of dat de vrouw door familie ondersteund wordt. Dat kan een verklaring zijn voor dat de Koran voorschrijft, dat in afwezigheid van een testament de vrouwelijke erfgenaam minder krijgt dan de mannelijke erfgenaam.

2:180     Aan jullie is voorgeschreven wanneer één van jullie de dood nabij is als hij bezit heeft na te laten om in redelijkheid een testament te maken voor de ouders en de verwanten, als een verplichting voor de godvrezenden.

4:11      God draagt jullie met betrekking tot jullie kinderen op: voor een mannelijk evenveel als het aandeel van twee vrouwelijke … dit na een testament dat hij heeft gemaakt of een schuld …

Dus in het geval dat er geen testament is gemaakt of als er overig bezit is dat niet door een testament verdeeld is, dan gaan de regels van vers 4:11 en 4:176 in. • vrouwen als getuige in een rechtszaak

De aanname dat de getuigenis van een vrouw minder waard is dan die van een man is onjuist. Zowel in het strafrecht als het privaatrecht is de getuigenis van een vrouw evenveel waard – een uitzondering hierop is de getuigenis bij het aangaan van een lening.

24:6-7    Zij die hun echtgenotes beschuldigen en behalve zichzelf geen getuigen hebben, de getuigenis van een van hen zal zijn dat hij viermaal bij God getuigt dat hij iemand is die de waarheid zegt. En de vijfde maal - dat Gods vloek op hem zal rusten als hij een leugenaar is.

24: 8-9   En als zij viermaal bij God getuigt dat hij een leugenaar is dan weert dat voor haar de bestraffing af. En de vijfde maal - dat Gods toorn op haar zal rusten als hij iemand is die de waarheid zegt.

Uit deze twee verzen blijkt dan in een strafrechtszaak de vrouw een gelijke positie heeft als de man. Er zijn geen andere verzen in de Koran die dit ontkrachten.

65:2       … of scheidt in redelijkheid van haar en laat twee rechtvaardigen uit jullie midden getuige zijn.

5:106     … bij jullie moet de getuigenis ten tijde van de testamentaire beschikking wanneer iemand van jullie de dood nabij is bestaan uit twee rechtvaardigen uit jullie midden

4:6        En toetst de wezen totdat zij de leeftijd hebben om te trouwen … en als jullie hun dan hun bezittingen overhandigen laat er dan getuigen bij aanwezig zijn.

Deze drie verzen hebben betrekking op het privaatrecht en in deze gevallen wordt er geen verschil gemaakt tussen de getuigenis van man en vrouw.

Het volgende vers maakt een uitzondering:

2:282      … wanneer jullie met elkaar schuldverbintenissen aangaan tot een vastgestelde termijn … en roept twee getuigen op uit het midden van jullie mannen en als er geen twee mannen zijn dan een man en twee vrouwen uit hen die jullie als getuigen aanvaarden zodat als één van hun beiden zich vergist / vergeet / bevooroordeeld is, de ander haar eraan kan herinneren.

Volgens de Koran is in het geval van het aangaan van een schuld nodig dat er als er geen twee mannen zijn, naast een man twee vrouwen getuigen zijn. Het gaat hier om het moment van waarnemen en niet op het moment van een mogelijke rechtszaak. Eén vrouw getuigt, maar zij kan daarbij ondersteund worden door de andere vrouw als er onzekerheid of gebrek aan vertrouwen is.  Het is mogelijk dat de schuldenaar na verloop van tijd bijvoorbeeld een familierelatie krijgt met één van de vrouwelijke getuigen, waardoor de kans op beïnvloeding groot kan zijn. • vrouwen hebben een gelijkwaardige plaats in de samenleving

De Koran bevat geen aanleiding om vrouwen een minderwaardige plaats in de samenleving te geven. Vrouwen kunnen net als mannen politieke functies hebben, stemrecht hebben, onderwijs volgen en een gelijkwaardige plaats op arbeidsmarkt hebben.

Uit bijvoorbeeld vers 60:12 blijkt dat vrouwen onafhankelijke wilsbekwame mensen zijn met het recht op zelfbeschikking.

60:12     O profeet wanneer de gelovige vrouwen tot jou komen om jou trouw te zweren … met de verplichting niets als metgezel aan God toe te voegen … neem de eed van trouw dan aan …

27:23-24 Ik heb gemerkt dat een vrouw over hen heerst aan wie van alles gegeven is en die een geweldige troon heeft. Ik heb gemerkt dat zij en haar volk zich voor de zon neerbuigen in plaats van voor God … 

Het is duidelijk dat de fout van de mensen van Saba niet is dat er een vrouw leiding geeft maar dat men aan afgoderij doet.

4:34       De mannen ondersteunen / beschermen de vrouwen met datgene waarmee God hen in meerdere mate voorzien heeft en met wat zij van hun bezittingen besteden.

Dit vers bepaalt dat mannen de veiligheid van vrouwen moeten garanderen binnen het gezin en de samenleving, op meerdere manieren – met bescherming en financiën. • geen vrouwenbesnijdenis

De Koran verbiedt het verderfelijke. In de Koran wordt nergens genoemd dat vrouwen op wat voor manier dan ook besneden worden. Helaas komt dit nog voor bij een aantal culturen, vooral in Egypte, Soedan en Somalië. Dit gebruik gaat tegen de Koran in.

26:151-152 En gehoorzaamt niet het bevel van de onmatigen die op aarde verderf aanrichten en geen goeds brengen.

Vrouwenbesnijdenis is een voorbeeld van verderf brengen op aarde, het is gevaarlijk en onrechtvaardig.

5:87       Jullie die geloven zeg niet dat de goede dingen die God jullie heeft toegestaan verboden zijn …

Mensen mogen geen eigen regels maken en dus niet verbieden dat God niet verboden heeft. De vrouw heeft recht op een lichaam zoals het door God geschapen is, mensen mogen dit niet aantasten.

32:7       Degene die alles in perfectie geschapen heeft en die de schepping van de mens uit klei aangevangen heeft.

40:64     God is het die voor jullie de aarde tot een vaste grond gemaakt heeft en de hemel en de hemel tot een dak, die jullie gevormd heeft in de beste vorm …

In deze twee verzen geeft de Koran aan dat de mens op een juiste manier geschapen is door God en dat er geen reden is voor de mensen om vanwege het geloof iets weg te snijden. God heeft de mens geschapen en heeft de mens niet opgedragen om daar zonder reden verandering in aan te brengen.

Besnijdenis van vrouwen is niet zonder gevaar. Er kan naast schade aan het lichaam ook psychische schade ontstaan.

2:195              … en stort jezelf niet in het verderf … • stenigen van vrouwen gaat tegen de Koran in

Het stenigen van vrouwen als sanctie op seks buiten een huwelijksband staat niet in de Koran. De straf voor man en vrouw op seks buiten het huwelijk is 100 zweepslagen, waarbij publiek aanwezig moet zijn. Het accent ligt op de sociale vernedering en niet op het toebrengen van lichamelijk letsel. De straf mag alleen uitgevoerd worden indien de daad door vier getuigen bevestigd is en als er geen berouw getoond is.

24:2       De overspelige vrouw en de overspelige man geef hen ieder honderd zweepslagen … bij hun bestraffing moet een groep gelovigen aanwezig zijn.  

4:15       En als er onder jullie vrouwen iemand is die overspelig is roept dan uit jullie midden vier getuigen op tegen haar …

4:16       En de twee uit jullie midden die dat begaan die moeten jullie beiden straffen. Maar als zij berouw tonen en zich beteren laat hen dan met rust.

In diverse tradities wordt een verschil gemaakt tussen getrouwde en ongetrouwde vrouwen. Gesteld wordt dat de overspelige getrouwde vrouw de doodstraf zou verdienen. Dit gaat tegen de bepalingen van de Koran in. In vers 33:30 worden de echtgenotes van de profeet een dubbele bestraffing toegezegd in het geval van een seksueel misdrijf en in vers 4:25 wordt bepaald dat voormalige vrouwelijke vluchtelingen/slavinnen waarmee men getrouwd is, de helft van het aantal zweepslagen moet krijgen. Men kan geen dubbele of halve doodstraf krijgen - deze verzen verwijzen naar de bepaling van vers 24:2 - honderd zweepslagen in het openbaar, zowel voor gehuwde als ongehuwde vrouwen en natuurlijk ook de betreffende mannen.

4:25      ... wanneer men dan eerbaar met haar getrouwd is en als zij dan overspel begaan, dan geldt voor haar de helft van de bestraffing die voor de eerbaar getrouwde vrouwen geldt ...