Islam volgens de Koran

disclaimer: de lezer wordt geadviseerd om zelf te controleren wat op deze website staat door de Koran te bestuderen


Islam – geen terrorisme

categorie: bewezen volgens de Koran

 

De Koran heeft een aantal bepalingen over het gebruik van geweld. Geweld mag alleen in uiterste noodzaak gebruikt worden als een vorm van zelfverdediging. Hierbij moet men voorkomen dat men te ver gaat en dat onschuldigen getroffen worden.

Het is belangrijk om de betreffende verzen in de juiste context te lezen.  • verbod om mensen te doden

6:151     … en dat jullie niemand mogen doden, dat heeft God verboden, behalve volgens het recht …

25:68    ... en die niemand doden, dat heeft God verboden, behalve volgens het recht …

Uit deze verzen blijkt de hoofdregel: het doden van een ander mens, gelovig of niet gelovig, is verboden. Twee uitzonderingen zijn: het geven van de doodstraf bij de vergelding van moord indien de nabestaanden de dader niet vergeven - vers 2:178, of in het uiterste geval de doodstraf voor degenen die gewelddadige chaos aanbrengen in de samenleving - vers 5:33. In beide gevallen moet dit via een rechter geregeld worden.  • voorwaarden voor het gebruik van geweld

De Koran stelt ondermeer deze regels met betrekking tot oorlog en vrede:

2:190     En bestrijdt op de weg van God hen die jullie bestrijden, maar begaat geen overtredingen, God bemint de overtreders niet.

Uit bovenstaand vers blijkt dat georganiseerd geweld alleen is toegestaan in het geval van zelfverdediging, verder stelt het vers dat men bij het gebruik van geweld niet te ver mag gaan.

2:191     Doodt/bestrijdt hen waar jullie hen aantreffen en verdrijft hen waarvandaan zij jullie verdreven hebben. Verzoeking is erger dan het doden …

De vertaling bestrijden is in overeenstemming met bijvoorbeeld vers 8:67, waarin staat dat in geval van strijd tegenstanders gevangen genomen mogen worden. De strijd kan verschillende niveaus van geweld hebben. In het uiterste geval is het doden niet verboden, maar uit het feit dat het nemen van gevangenen is geregeld door de Koran blijkt dat indien mogelijk, het beter is om krijgsgevangenen te nemen in plaats van te doden.

2:192     Maar als zij ophouden dan is God vergevend en barmhartig.

2:193     Strijdt tegen hen totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst alleen aan God is toegewijd (dus dat de gelovigen vrij zijn om hun samenleving volgens de Koran in te richten) Als zij ophouden, dan geen vergelding meer, behalve tegen de onrechtplegers. 

22:39-40 Aan hen die bestreden worden is het toegestaan (te strijden) omdat hun onrecht is aangedaan, God heeft de macht om hen te helpen die zonder recht uit hun woningen verdreven zijn alleen maar omdat zij zeggen: onze Heer is God en als God de mensen elkaar niet had laten weerhouden dan waren kloosters, kerken, synagogen en moskeeën waarin de naam van God vaak genoemd wordt zeker verwoest …

Uit deze verzen blijkt dat men alleen vechten mag tegen de personen die aan de strijd deelnemen. Terrorisme waarbij geweld of dreiging uitgeoefend wordt tegen mensen die niet aan de strijd deelnemen is niet door de Koran toegestaan.

Uit vers 22:40 blijkt dat de gebedshuizen van mensen met een ander geloof gerespecteerd moeten worden, het mogen doden van mensen met een ander geloof is verboden door de Koran, vers 6:151 en 25:68. Vers 6:108 ondersteund verder de verdraagzaamheid ten aanzien van andere geloven.


8:61   En als zij vrede zoeken zoek dat dan ook …

Uit dit vers blijkt dat men iedere kans op vrede moet aannemen om geweld te kunnen vermijden, een duidelijk bewijs dat alleen in het geval van zelfverdediging geweld gebruikt mag worden.  • vergelding

Verzen 2:178 en 5:45 worden wel eens misbruikt door terroristen om onrecht te plegen. Maar dit vers heeft alleen betrekking op het straffen van de dader in geval van moord.

2:178     Jullie die geloven, aan jullie is voorgeschreven te vergelden bij moord, een vrije voor een vrije, een slaaf voor een slaaf, en een vrouw voor een vrouw. Als iemand iets wordt kwijtgescholden door zijn broeder dan moet de invordering in redelijkheid en de afdoening aan hem op juiste wijze gebeuren.

Dus de vergelding door middel van de doodstraf bij moord is onder voorwaarden mogelijk bij alle soorten personen. Er is geen verschil tussen sociale klasse of geslacht: voor alle soorten van daders - vrije personen, slaven, mannen en vrouwen geldt dezelfde regel. Maar het vers stelt dat een financiële compensatie mogelijk is.       

5:45      Wij hebben hun (het Joodse volk) daarin voorgeschreven: leven om leven, oog om oog, neus om neus, oor om oor en tand om tand, ook voor verwondingen is er een vergelding. Als iemand het dan als aalmoes kwijtscheldt dan geldt dat voor hem als verzoening …

Uit dit vers blijkt dat een regeling door een financiële compensatie beter is dan letterlijke vergelding.

Deze beide regels gelden niet voor een grootschalig conflict maar zijn bepalingen van strafrecht waarbij het om individuen gaat. Het is zeker niet zo dat men aan bloedwraak mag doen of tijdens een oorlog uit wraak of als tactiek personen mag doden of verwonden die geen agressor zijn.  • zelfmoordaanslagen

De Koran verbiedt het dat mensen zichzelf opzettelijk doden.

4:29     Jullie die geloven … dood niet jullie zelf.     

Dit vers maakt duidelijk dat terroristen die zichzelf tijdens een actie opzettelijk doden om daarmee anderen te treffen tegen een basisregel van de Koran ingaan.


            -------------------------------------------------------------------------


Voorbeelden van door mensen toegevoegde regels die niet in overeenstemming met de Koran zijn - bidaa  • het doden van anders-gelovigen

In het kader van een oorlog is geweld alleen toegestaan tegen degenen die behoren tot de aanvallende partij, zolang er dreiging van hen uitgaat – vers 2:190, 8:61.

Buiten het kader van een oorlog verbiedt de Koran het doden van mensen: gelovig, anders-gelovig of niet-gelovig, behalve in geval van een juridische sanctie: tegen een moordenaar – vers 2:178, 5:45 en in het uiterste geval tegen degene die gewelddadige chaos in de samenleving brengt – vers 5:33.  • De 72 maagden-beloning

In de Koran is geen bewijs te vinden voor de aanname dat een zelfmoordterrorist beloond gaat worden in het hiernamaals. De door mensen verzonnen beloning van 72 maagden is respectloos ten opzichte van de vrouw in het algemeen. Verder heeft de zelfmoordterrorist mogelijk twee regels van de Koran overtreden, het verbod op zelfmoord van vers 4:29 en het verbod op het doden van personen die niet bij de strijd betrokken zijn, vers 6:151, 2:190.