Mededeling:

deze site wordt eind september dit jaar opgeheven, anderen kunnen de informatie van deze site verder delen mochten zij die waardevol vinden.


       Islam volgens de Koran

 

- Islam volgens de Koran -

- Islam volgens het woord van God -

- Islam in meer zuivere vorm -

Deze site kan een stap in de goede richting zijn.


67:1-2     Gezegend is Hij in wiens handen de heerschappij is en Hij is almachtig. Hij is die geschapen heeft de dood en het leven om jullie te beproeven in wie van jullie het beste is in wat hij doet. Hij is de Machtige, de Vergevende.                                

4:48        God vergeeft het niet dat men aan Hem metgezellen toevoegt, maar afgezien daarvan geeft Hij vergeving aan wie Hij wil. Wie aan God metgezellen toevoegt, die heeft een grote zonde verzonnen.

2:285       De gezant gelooft in wat van zijn Heer vandaan naar hem neer is gezonden en de gelovigen ook, allen geloven in God, in Zijn engelen, in Zijn boeken en in Zijn boodschappers ...

56:77-80  Dat het werkelijk een voortreffelijke Koran is, in een goed bewaard boek, die slechts zij die rein gemaakt zijn kunnen begrijpen, een neerzending van de Heer van de werelden.

16:89       … En tot jou hebben Wij het boek neergezonden als een verduidelijking van alles en als een leidraad, barmhartigheid en een goed bericht voor degenen die zich overgeven.

6:38         … Wij hebben in het boek niets veronachtzaamd …

 

                God is de Wetende


Voorbehoud:

  • Er wordt geen enkele vorm van religieuze autoriteit geclaimd, deze behoort alleen aan de Schepper toe - zie Koran.
  • Deze site behandelt veel, maar niet alle onderwerpen die bij de Islam horen.
  • De lezer wordt geadviseerd om zelf te controleren wat op deze site staat, door de Koran te bestuderen.

Bij dit project wordt uitgegaan van de complete en perfecte Koran. Het uitgangspunt van deze site is om te stimuleren dat de gelovigen de Koran zelf bestuderen, zodat zij alles wat zij voor het geloof doen kunnen baseren op het woord van God.

Ondermeer de volgende verzen geven ons deze opdracht:

3:79       Niet was het voor een menselijk wezen bestemd dat God hem het boek, de oordeelskracht en het profeetschap gaf en dat hij dan tot de mensen mocht zeggen: wees dienaren van mij in plaats van dienaren van God. Maar wel wees volgelingen van de Heer doordat jullie het boek onderwijzen en doordat jullie het bestuderen.

17:36     En ga niet achter iets aan waarvan jij geen kennis hebt. Het horen, het zien en het hart, over al dat wordt verantwoording afgelegd.


Op deze site worden diverse onderwerpen beschreven, gebaseerd op de perfecte complete Koran.

In sommige gevallen worden woorden van Koran-verzen anders vertaald dan in traditionele vertalingen het geval is. Soms zijn begrippen door betreffende vertalers op basis van externe bronnen niet zuiver genoeg vertaald.

Bij ieder onderwerp wordt aangegeven hoe betrouwbaar de informatie is volgens de samensteller van de site. Er zijn twee categorieën: 1. bewezen volgens de Koran 2. in onderzoek.

Bewezen volgens de Koran betekent dat de betreffende informatie bewezen is door Koranverzen en niet door andere Koranverzen ontkracht kan worden.

In onderzoek betekent dat de betreffende informatie als door de Koran ondersteund kan worden beschouwd, maar niet of nog niet als volledig bewezen gezien kan worden. Bijvoorbeeld doordat sommige kernwoorden verschillende betekenissen kunnen hebben, afhankelijk van de context. Of doordat bepaalde begrippen in de loop van de tijd een andere betekenis hebben gekregen.

de Koran als enige bron voor het geloof                              categorie: bewezen volgens de Koran

verbod op groepen binnen de islam                                    categorie: bewezen volgens de Koran

het volgen van de profeet                                               categorie: bewezen volgens de Koran

het gebed - salaat                                                         categorie: bewezen volgens de Koran

de bijdragen - zakaat                                                      categorie: bewezen volgens de Koran   

het vasten - ramadan                                                     categorie: in onderzoek 

de bedevaart - hadj                                                        categorie: bewezen volgens de Koran

islam - verdraagzaamheid en geen dwang in het geloof          categorie: bewezen volgens de Koran

islam - geen vrouwenonderdrukking                                    categorie: bewezen volgens de Koran

kledingvoorschriften - man en vrouw                                  categorie: bewezen volgens de Koran

lichamelijke verzorging                                                     categorie: bewezen volgens de Koran

eten - halal en haram                                                      categorie: bewezen volgens de Koran

islam - geen terrorisme                                                    categorie: bewezen volgens de Koran

islam - gedrag en de medemens                                         categorie: bewezen volgens de Koran

diverse onderwerpen                                                        categorie: bewezen volgens de Koran

buitenaards leven - E.T.                                                   categorie: bewezen volgens de Koran

Dag des Oordeels                                                            categorie: bewezen volgens de Koran