Islam volgens de Koran 

disclaimer: de lezer wordt geadviseerd om zelf te controleren wat op deze website staat door de Koran te bestuderen

 

De verbinding – salaat

categorie: in onderzoek

 

De Koran is compleet en duidelijk zoals door de Schepper bijvoorbeeld in vers 6:114 en 6:115 bepaald is.

Dat wil zeggen dat alles wat de gelovigen over de salaat moeten weten in de Koran te vinden is en gevonden moet worden.

Het woord salaat betekent ondermeer: in verbinding staan met. Het woord salaat heeft afhankelijk van de context in de Koran meerdere betekenissen. In het algemeen betekent het voor de gelovige dat men in verbinding staat met het systeem dat door God is voorgeschreven. Dit systeem bestaat in principe uit het geloof in één God en het doen van goede daden in diverse vormen, waaronder het actief deelnemen aan een rechtvaardige en zorgzame islamitische samenleving.

42:38     En die gehoor geven aan hun Heer en zich in verbinding stellen (salaat) en van wie het beleid is gebaseerd op onderling beraad en die van wat Wij aan hen voor hun aan levensonderhoud gegeven hebben bijdragen geven.

 

In de Koran wordt met het woord salaat ook het door de gelovigen op speciale wijze gedenken (dhikr) van God bedoeld, individueel of gezamenlijk.

Gekoppeld aan drie tijdvakken, een wassing vooraf en een deemoedige houding. De regels hiervoor staan in de Koran beschreven.

 

De salaat is een speciale manier om God te gedenken.

 

 •  bedoeling

20:14     Ik ben God er is geen godheid behalve Mij, dien Mij dus en verricht de salaat om Mij te gedenken.

4:103     Als jullie de salaat beëindigd hebben gedenk dan God staand, zittend of liggend …

Dit betekent dat de gelovigen de salaat doen alleen om God te gedenken, men richt zich tot en gedenkt de Schepper van het al.


 •  geesteshouding

23:1-2    De gelovigen zal het goed gaan die in hun salaat deemoedig zijn.

Tijdens de salaat moet men respect tonen voor de Schepper en beseffen dat de gelovige een dienaar is van God.

4:43       Jullie die geloven, kom niet tot de salaat terwijl jullie onder invloed zijn, zolang jullie niet weten wat jullie zeggen …

Mensen die te erg onder invloed zijn van alcohol of andere middelen, mogen pas deelnemen aan de salaat als zij weer weten wat zij zeggen.

 

 •  richting - qibla 

2:115     En aan God behoren het oosten en het westen waarheen jij je ook keert daar is Gods aangezicht. God is werkelijk alomvattend en wetend.

2:177     Niet is vroomheid dat jullie je gezichten keren naar het oosten en het westen maar vroom is wie gelooft in God ...

Het is gangbaar om tijdens de salaat met het gezicht richting de Kaba te staan. Maar de verzen 2:115 en 2:177 geven aan dat er geen speciale gebedsrichting is.

God is alomvattend, er is geen aardrijkskundige richting die het contact met God zou kunnen bevorderen of verminderen volgens de Koran.

De Kaba is genoemd als de gewijde plaats van overgave aan God, die door Abraham al is gevestigd.

5:97       God heeft de Kaba, het gewijde huis gemaakt tot een bestendigheid voor de mensen …

2:125     En beschouw de standplaats van Abraham als een plaats voor de verbinding … reinig Mijn huis voor hen die de omgang verrichten, die erin verblijven en knielen (nederige houding), zich neerbuigen (overgave).

Vers 2:125 geeft aan dat het gewijde huis als veilige plaats dient om erin te verblijven, te knielen (nederige houding) en neer te buigen (overgave aan God).

Deze plaats wordt niet als een gebedsrichting beschouwd, als men in het huis van samenkomst is, dan is er geen sprake van een gebedsrichting. Nergens staat in de Koran dat, als men buiten het huis van samenkomst is, men de salaat in de richting ervan moet doen.

2:144     … dus zullen Wij je tot een bijeenkomstplaats wenden die je bevalt. Wend dus jouw aangezicht in de richting van de gewijde plaats van overgave. Waar jullie ook zijn, wendt jullie aangezicht in die richting ...

Vers 2:144 bespreekt het wenden van het aangezicht in de richting van de gewijde plaats van overgave. Hier wordt niet over salaat en een gebedsrichting gesproken. Het betreft het accepteren van de plaats van overgave als bijeenkomstplaats voor het gedenken van God. Voor de bijeenkomsten voor overgave aan God, of voor de bedevaart. De bijeenkomst met als doel God te gedenken en elkaar te stimuleren in het geloof en elkaar te informeren over de islam.

10:87     En Wij openbaarden aan Mozes en zijn broeder, bestem voor jullie volk huizen in Egypte en maak jullie huizen tot qiblatan - bijeenkomstplaatsen en doe de salaat ...

Uit vers 10:87 blijkt ook dat het woord qibla plaats voor een religieuze bijeenkomst betekent.


 •  tijdenvakken voor de salaat

4:103     … de salaat is voor de gelovigen voorgeschreven op bepaalde tijden.

De salaat mag men alleen maar doen op in de Koran voorgeschreven tijden, daarbuiten moet men God op andere manieren gedenken.

4:103     En wanneer jullie de salaat beëindigd hebben gedenk dan God staand, zittend of liggend ...

In de Koran worden in totaal drie tijdvakken genoemd: de ochtendsalaat, de salaat van het midden en de avondsalaat.


Ochtend- en avondsalaat worden in vers 24:58 genoemd.

24:58     Jullie die geloven, de slaven waarover jullie beschikken en zij uit jullie midden die nog niet de puberteit bereikt hebben, moeten aan jullie op drie tijden vragen of het gelegen komt: voor de salaat van de dageraad, wanneer jullie op de middag je kleren aflegt en na de avondsalaat, drie tijden namelijk waarop jullie ongekleed zijn.

In dit vers worden de salaat van de ochtend (fadjr) en de salaat van de avond (aisja) genoemd, opvallend is dat het Arabische woord dhoor (middag) niet aan een salaat is gekoppeld, dit is verder nergens in de Koran het geval. Dat betekent dat het salaat dhoor een door mensen verzonnen begrip is en gezien de compleetheid en perfectie van de Koran als begrip vermeden dient te worden.


2:238     Houd jullie aan de salawat, zoals aan de salaat van het midden …        

In bovenstaand vers wordt de Arabische meervoudsvorm van meer dan twee genoemd. Dus boven de twee genoemde gebeden, namelijk de ochtendsalaat en de avondsalaat wordt hier vastgesteld dat er een derde gebed is waarvan het bestaan benadrukt wordt, doordat het Arabische woord we genoemd wordt. Het woord we kan in deze context het best vertaald worden met: zoals.

De Koran bevestigt het gebruik van het woord we als aanduiding van een voorbeeld in het volgende vers.

5:4        … toegestaan aan jullie zijn de goede dingen, zoals de geoefende jachtdieren …

De vangst van de geoefende jachtdieren is een voorbeeld van de goede dingen die toegestaan zijn.

Het middensalaat is een voorbeeld van de salaats waar de gelovigen zich aan moeten houden.


De tijden van de drie gebeden worden in de Koran verder uitgelegd.

De salaat van de avond en van de ochtend:

11:114    En verricht de salaat op de twee uiteinden van de dag en wel tijdens het naastgelegen deel van de nacht …

De twee uiteinden van de dag zijn: 1. het moment dat het donker wordt in de avond, even na zonsondergang 2. het moment dat het licht wordt tijdens de ochtendschemering, even voor zonsopgang. De Koran legt uit welke tijd gereserveerd moet worden voor de salaat rond deze momenten. Het betreffende vers geeft aan dat de betreffende salaats op de twee uiteinden van de dag gebeuren moeten, namelijk in het deel van de nacht.

de avondsalaat (aisja)

38:30-33 En Wij hebben aan Dawoed Soelaimaan geschonken, een voortreffelijk dienaar; hij was schuldbewust. Toen hem 's avonds de lichtvoetige renpaarden werden voorgeleid, zei hij: ik heb bezit meer lief dan het gedenken van God en toen zij uit het gezicht verdwenen: Breng ze naar mij terug. Toen begon hij ze over de benen en de halzen te strijken.

In dit vers wordt het begrip aisja uitgelegd, er is duidelijk sprake van de aanwezigheid van licht en de periode van de avond wordt gekoppeld aan het gedenken van God. Het de salaat is één van de manieren om God te gedenken.

De tijd voor het avondgebed begint met het begin van de nacht, dat is mogelijk het moment direct na zonsondergang.

91:1-4   Bij de zon en haar helderheid en de maan wanneer hij haar volgt en de dag wanneer hij haar laat zien en de nacht wanneer hij haar bedekt.

Dit vers geeft de definitie van dag en nacht. De nacht duurt van zonsondergang (het verdwijnen van de gehele zon achter de horizon) tot aan zonsopkoms (het zichtbaar worden van de zon)

De salaattijd van de avond duurt tot aan het moment van de maximale duisternis, dus tot het moment dat er geen lichter gebied is in de lucht aan de wester horizon en tot dat het maximale aantal sterren te zien is. Zie onderstaand vers.

17:78    Verricht de salaat bij het ondergaan van de zon tot aan het duister van de nacht …

De ochtendsalaat (fadjr)

Het begin van de tijd van de ochtendsalaat is het moment dat het licht begint te worden, dus dat er een eerste spoor van licht te zien is in de lucht aan de horizon. Onderstaand vers geeft het begin van de ochtendschemering aan.

2:187     … eet en drink totdat voor jullie in de ochtendschemering (fajr) de witte van de zwarte draad te onderscheiden is...

Het einde van de tijd van de ochtendsalaat is waarschijnlijk het moment voordat de zon opkomt. Het begin van de dag.

 

Het gebed van het midden (wusta)

17:78    Verricht de salaat bij het dalen van de zon tot aan het duister van de nacht …

De middensalaat heeft het langste tijdskader, namelijk vanaf het moment dat de zon ’s middags over het hoogste punt heen is tot aan de grens van dag en nacht: de zonsondergang - het verschijnen van eerste sterren-. In dit vers staan twee momenten genoemd, de middensalaat en de avondsalaat. Net als in vers 11:114 staan er in één vers twee momenten genoemd.

Salaat dhoor en salaat asr zijn niet in de Koran genoemd, dus door mensen verzonnen.

Er is alleen sprake van salaat el woesta. De gebedstijd van salaat el woesta bestaat uit de twee tijden van dhoor en asr samen.

Een verdere aanwijzing voor het middengebed staat in de verzen 62:9 en 62:10.

62:9-10  Jullie die geloven, wanneer jullie tot het gebed op de dag van de samenkomst worden opgeroepen, haast jullie dan om God te gedenken en laat het zakendoen, dat is beter voor jullie als jullie maar wisten. En wanneer de salaat is afgelopen ga dan weer uit elkaar het land in, streef dan naar de gunsten van God en gedenk God veel

Volgens deze verzen zijn er voor en na de betreffende gezamenlijke salaat sociale activiteiten, namelijk het zaken doen voor de salaat en na de salaat weer het land ingaan voor de gunsten van God. Duidelijk is dat het niet om de ochtend- of avondsalaat gaat, vanwege zowel de activiteit voor, als de activiteit na de betreffende salaat van het midden.

De salaat kan men binnen het betreffende tijdvak zo lang laten duren als men wil. 


 •  lichaamshouding

In de Koran staat geen algemeen voorschrift over de lichaamshouding of lichaamshoudingen tijdens de salaat. 


22:18   Zie je niet dat voor God zich neerbuigen (soedjoed) wie er in de hemelen en wie er op de aarde zijn, de zon, de maan en de sterren, de bergen en de bossen, de dieren en veel van de mensen ...


Dit vers geeft duidelijk aan dat soedjoed symbolisch gelezen kan worden: de zon, maan en sterren, bergen, bossen en dieren buigen niet in letterlijke zin, dus de mensen en bewoners van de hemelen buigen in deze context ook niet in letterlijke zin.

Staan, knielen en vooroverbuigen staan in de Koran gezamenlijk meerdere malen genoemd, maar niet in directe relatie tot de salaat. Dit betekent dat de lichaamshouding tijdens het salaat in principe naar keuze van de gelovigen is, staan, zitten of knielen. Of een combinatie ervan.

De woorden staan, knielen en neerbuigen hebben in de gehele Koran een symbolische betekenis.

staan - bewust aanwezig zijn            knielen - respectvol zijn          neerbuigen - overgave aan God

In vers 4:102 staat wel de combinatie van het woord salaat en het woord soedjoed (neerbuiging). In dit verband kan de soedjoed ook een overgave aan God betekenen, nadat men de instructie van de profeet heeft gehoord. In het vers wordt verteld dat de deelnemers aan de salaat hun wapens bij zich moeten houden, het betreft dus een gevaarlijk moment in een conflict.

Vers 4:102 geeft ook aan dat de salaat niet uit meerdere gebedseenheden bestaat. Alleen de profeet gaat twee keer voor in de salaat.

De Koran verbiedt natuurlijk niet om de salaat met een neerbuiging af te sluiten. Een verplichting om dit te doen is niet in de Koran te lezen.

Bijvoorbeeld onderstaande verzen bevatten de termen staan, knielen en zich neerbuigen. Hierin wordt mogelijk het psychologische proces beschreven van het open staan voor de waarheid van het monotheïsme en het zich er aan overgeven.

22:26     ... en reinig Mijn huis voor hen die de ommegang verrichten, die staan (aanwezig zijn) en knielen (nederige houding), zich neerbuigen (overgave aan God).

2:125     … en beschouw de standplaats van Abraham als een gebedsplaats … reinig Mijn huis voor hen die de omgang verrichten, die erin vertoeven en knielen (nederige houding), zich neerbuigen (overgave aan God).

 

In geval van onzekerheid over de veiligheid mag men de salaat ook doen terwijl men zich verplaatst.

2:239     … als jullie bang zijn voor gevaar dan lopend of rijdend ...

 

De salaat bestaat niet uit verplichte verschillende onderdelen, dus ook niet uit meerdere buigingen (rakaat). De Koran verbiedt natuurlijk niet om één of meerdere buigingen te doen.


 •  tekst

20:14     Ik ben God er is geen godheid behalve Mij, dien Mij dus en verricht het gebed om Mij te gedenken.

In de Koran staat niet beschreven welke woorden tijdens de salaat gezegd moeten of kunnen worden, daarin is de gelovige in principe vrij, zolang de salaat alleen aan het gedenken van God gewijd is. 

Bij de salaat gebruikt men woorden die men zelf begrijpt om God te gedenken, dat blijkt uit verzen 17:110 samen met 4:43.

Men kan tijdens de salaat, God op een eigen manier gedenken. Bijvoorbeeld door het noemen van diverse namen van God - vers 17:110  en of het reciteren van wel of niet vertaalde verzen van de Koran (naar het vermogen van de persoon), die gericht zijn op het gedenken van God. Hierin kunnen de gelovigen hun eigen weg vinden.

Bij Koran-recitatie in het algemeen dus ook bij recitatie tijdens het gebed kan men voordat men begint God om bescherming vragen tegen de verbannen satan.

16:98     En wanneer jij de Koran voordraagt, vraag God dan om bescherming tegen de verbannen satan.

Het eerste hoofdstuk van de Koran soera el Fatiha is een directe vorm van gebed. De gelovige vraagt daarin God ondermeer om op de juiste weg geleid te worden. Daarom is het natuurlijk geadviseerd afhankelijk van ieders mogelijkheden om el Fatiha tijdens de dagelijkse gebeden te reciteren. In de eigen taal of in het Arabisch, als men maar begrijpt wat met zegt of hoort. Mochten de deelnemers el Fatiha in het Arabisch begrijpen dan is het misschien beter om het in originele onvertaalde vorm te reciteren.

Als een groep samen wil bidden die bestaat uit mensen die verschillende talen spreken, dan is het logisch dat men het gebed hoofdzakelijk verricht in een taal die iedere deelnemer begrijpt - 4:43.

In vers 10:10 staat wat de afsluiting van het gebed mogelijk kan zijn: God zij geprezen de Heer van de werelden.

 

 •  stemvolume 

17:110     Zeg ... en spreek niet te luid bij jouw gebed en spreek daarbij ook niet te zacht maar streef naar een manier daartussen.

Het vers begint met het woord: zeg. De profeet moet deze opdracht aan de gelovigen doorgeven. Bij de salaat is een gemiddeld stemvolume het juiste. De Koran maakt geen verschillen tussen de drie dagelijkse salaats dus ook niet voor het stemvolume. Natuurlijk houdt men rekening met de omgeving, dat men anderen niet stoort.

Het is vanzelfsprekend dat bij het gezamenlijk gebed de deelnemers aan het gebed de voorganger de salaat moeten kunnen verstaan.

 

 •  gezamenlijke salaat

62:9       Jullie die geloven, wanneer jullie tot de salaat op de dag van de samenkomst worden opgeroepen, haast jullie dan om God te gedenken en laat het zaken doen, dat is beter voor jullie als jullie maar wisten.

62:10     En wanneer het gebed is afgelopen ga dan weer uit elkaar het land in streef dan naar de gunsten van God en gedenk God veel …

In het geval dat mensen op een dag samenkomen (joom el djoemmoeati) moeten zij aan de oproep tot de salaat gehoor geven en ophouden met het regelen van hun zaken.

Het betreft hier de salaat van het midden want voor en deze salaat is er sprake van sociale activiteiten.

Er is dus geen verplichting om speciaal samen te komen voor de salaat, maar in het geval dat men samen is vanwege maatschappelijke redenen, moet men deelnemen aan de gezamenlijk salaat.

Het kan iedere dag van de week betreffen, als er maar sprake is van een samenkomst van mensen.


7:204     En wanneer de Koran wordt voorgedragen luister er dan naar en let in stilte op …

Als tijdens het gezamenlijk gebed uit de Koran wordt voorgedragen door de voorganger dan luisteren de anderen en zijn stil.

 

 •  wassing

Om het gebed te mogen doen moet men gereinigd zijn door een speciale wassing.

5:6        Jullie die geloven, wanneer jullie je voor het gebed opstellen was dan jullie gezichten en jullie handen en tot aan de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en jullie voeten tot aan de enkels …           

De wassing bestaat dus uit:

 1. Het wassen van het gezicht.
 2. Het wassen van de handen tot aan de ellebogen.
 3. Het met natte handen over het hoofd wrijven.
 4. Het wassen van de voeten tot aan de enkels.

Alleen het hoofd wordt met natte handen gewreven, de voeten worden net als het gezicht en de handen en onderarmen gewassen. De Arabische tekst moet zorgvuldig gelezen worden. Grammaticaal gezien horen de voeten bij de opsomming van lichaamsdelen die gewassen moeten worden, het gezicht en de handen en onderarmen.

5:6         … als iemand van het toilet komt of met vrouwen omgang heeft gehad …

De redenen voor de reiniging zijn dus: toiletbezoek (urineren of stoelgang) of seksuele omgang met een vrouw. Omgang met vrouwen betekent mogelijk alleen seksuele omgang, omdat het hier de omgang betreft die men alleen met een vrouw (binnen een huwelijksband) kan hebben.

Bijvoorbeeld het schudden van handen tussen man en vrouw zonder seksuele gevoelens is mogelijk geen reden voor de wassing.

4:43       … nader niet tot het gebed … terwijl jullie seksueel onrein zijn, behalve als jullie op reis zijn, zolang jullie jezelf niet eerst wassen …                   

Zichzelf wassen betekent het reinigen van het lichaam met water. Het is aan de persoon zelf te beoordelen wat men reinigen moet. De verplichting om het gehele lichaam te wassen is niet genoemd. Dus de salaat kan gedaan worden met een wassing van alleen de door seksuele omgang verontreinigde lichaamsdelen. Een wassing van het gehele lichaam is op zich niet verplicht, maar natuurlijk ook niet verboden.

De verplichting van het wassen met water na seksuele omgang geldt niet voor de mensen die op reis zijn of in verband met een ziekte contact met water vermijden moeten.

Bij afwezigheid van water als men op reis is of in het geval van ziekte, mag men zich reinigen voor de salaat door met schone grond over het gezicht en de handen te wrijven.

4:43       Als jullie ziek zijn of op reis … en jullie vinden geen water, zoekt dan goede losse grond en wrijft jullie gezichten en handen

 

             ------------------------------------------------------------------------Voorbeelden van door mensen toegevoegde regels die niet in overeenstemming met de Koran zijn 

In de loop van de jaren zijn er tradities ontstaan bij de salaat, die niet in de Koran te vinden zijn en daarmee tegen het principe van de perfectie van de Koran ingaan.


 • het gedenken van de profeet en zijn familie en eventueel zijn metgezellen tijdens de salaat

20:14     Ik ben God er is geen godheid behalve Mij, dien Mij dus en verricht de salaat om Mij te gedenken.

Dus het veelvoorkomende gebruik om tijdens de salaat voor de profeet, zijn familieleden en eventueel zijn metgezellen te bidden is volgens de Koran af te raden.

Na afsluiting van het gebed mag men bidden voor wie men wil. Dus dan kan er ook gebeden worden voor de profeet.


 • het afsluiten van de salaat met de vredesgroet (as-salaam aleikoem)

20:14     Ik ben God er is geen godheid behalve Mij, dien Mij dus en verricht de salaat om Mij te gedenken.

Bij het afsluiten van de salaat zeggen veel moslims as-salaam aleikoem zijwaarts in beide richtingen, met als achterliggend idee dat men beide engelen zou groeten die op de schouders zitten en de goede en slechte daden opschrijven.

Voor het op de schouders zitten van deze engelen is geen bewijs in de Koran te vinden en dus ook niet voor het idee dat men deze bij het einde van het gebed zou moeten groeten.

Men mag alleen God gedenken bij het gebed.

In vers 10:10 staat wat de afsluiting van het gebed mogelijk kan zijn. God zij geprezen de Heer van de werelden.

Na het gemeenschappelijke gebed is het natuurlijk niet verboden dat de mensen elkaar begroeten met de woorden as-salaam aleikoem, dat maakt dan geen deel uit van het gebed.

 

 •  de salaat doen op twee extra tijden die niet in de Koran genoemd zijn

4:103    … de salaat is voor de gelovigen voorgeschreven op bepaalde tijden.

24:58    … de salaat van de ochtendschemering … het gebed van de avond…

2:238    … de salaat van het midden …        

In de Koran zijn alleen de ochtendsalaat (fadjr), de middensalaat (woesta) en de avondsalaat (aisja) genoemd.

Wanneer deze gebeden zijn, staat duidelijk in de Koran beschreven.

De namiddagsalaat (asr) staat niet in de Koran vermeld, salaat aisja is het avondgebed, een nachtsalaat is niet voorgeschreven.

Na afloop van het gebed moet men God op andere manieren gedenken, dus niet op de manier van de salaat.

4:103     En wanneer jullie de salaat beëindigd hebben, gedenk dan God staand, zittend en liggend ...

 

 • meerdere gebedseenheden tijdens de salaat

In de traditie is er een indeling ontstaan van een aantal gebedseenheden tijdens de salaat. Bijvoorbeeld de ochtendsalaat bestaat voor veel moslims uit twee rakaat.

De Koran geeft geen bespreking van lichaamshoudingen en mogelijke herhalingen daarvan.

 • een salaat buiten de bestemde stijd inhalen

4:103     Als jullie het gebed beëindigd hebben gedenk dan God staand, zittend of liggend …het gebed is voor de gelovigen voorgeschreven op bepaalde tijden.

Het gebed mag men alleen maar doen op in de Koran voorgeschreven tijden, daarbuiten moet men God op andere manieren gedenken.


 •  een gebed inhalen in een volgend tijdvak voor salaat

4:103     … het gebed is voor de gelovigen voorgeschreven op bepaalde tijden.

De Koran vermeldt nergens dat salaats van verschillende tijden samengevoegd kunnen worden.

 

 • extra handelingen verrichten bij de wassing

5:6        Jullie die geloven, wanneer jullie je voor de salaat opstellen was dan jullie gezichten en jullie handen en tot aan de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en jullie voeten tot aan de enkels …           

In de Koran staat duidelijk beschreven hoe de wassing gedaan moet worden.

Veel moslims gaan uit van de verplichting dat de mond en de neus gespoeld moeten worden, dat de oren gewassen moeten worden en dat bepaalde handelingen alleen geldig zijn als zij drie keer uitgevoerd worden.

Voor of na de wassing mag men de mond en neus spoelen, als daar behoefte aan is, het heeft niets met de voorgeschreven wassing te maken.

 

 • extra redenen accepteren waardoor zich men zou moeten wassen voor de salaat

5:6         … als iemand van het toilet komt of met vrouwen omgang gehad heeft …

De Koran stelt duidelijk dat toiletbezoek en het hebben van seksueel contact de redenen zijn voor de reiniging. Extra redenen zoals het laten van een wind of het aanraken van een hond zijn door mensen verzonnen en dus niet aan de orde.

 

 •  extra redenen accepteren waardoor men het lichaam geheel zou moet reinigen

4:43       … nader niet tot de salaat… terwijl jullie seksueel onrein zijn, behalve als jullie op reis zijn, zolang jullie jezelf niet eerst wassen …

In de Koran staat duidelijk dat men het gebed mag uitvoeren na het wassen van de betroffen lichaamsdelen bij seksuele onreinheid.

De grote wassing na afloop van de menstruatie of na een bevalling, of het wassen van een overledene zijn tradities die waarschijnlijk van andere culturen zijn overgenomen, maar maken geen deel uit van de Islam die door de Koran wordt voorgeschreven.


 • verschillende stemvolumes toepassen bij verschillende gebeden


Veel moslims doen bijvoorbeeld het ochtendsalaat deels hardop, doen het middagsalaat fluisterend en het avondsalaat weer deels hardop. De Koran schrijft één manier voor, de middenweg. Natuurlijk houdt men rekening met de omgeving.

17:110    … en spreek niet te luid bij jouw salaat en spreek daarbij ook niet te zacht maar streef naar een manier daartussen.

 

 • het niet uitvoeren van het gebed tijdens de menstruatie

2:222     En zij vragen jou naar de menstruatie. Zeg: dat is een ongemak. Onthoudt jullie van de vrouwen tijdens de menstruatie ...

4:43       Jullie die geloven, kom niet tot het gebed terwijl jullie onder invloed zijn, zolang jullie niet weten wat jullie zeggen …

De Koran stelt dat de menstruatie een ongemak is dus geen onreinheid, er is tijdens de menstruatie alleen een verbod op geslachtsverkeer, niet om de salaat uit te voeren.

De Koran verbiedt alleen degenen die te veel onder invloed zijn van bijvoorbeeld alcohol om de salaat te doen.

Naar het vermogen van de gelovigen bijvoorbeeld als men zich te ziek voelt, dan kan men een eigen afweging maken.

22:78     … en Hij heeft jullie in de godsdienst niets hinderlijks opgelegd …

 

 • het verkorten van de salaat als men op reis is

4:101     Als jullie op reis zijn is het voor jullie geen vergrijp als jullie de salaat verkorten als jullie vrezen dat de ongelovigen jullie in verzoeking brengen …

Veel moslims verkorten het gebed als men op reis is en men een bepaalde afstand van huis is. De Koran geeft alleen toestemming voor het verkorten van de salaat bij angst voor een aanval. Het gaat hier niet om het verminderen van het aantal rakaats, deze staan niet in de Koran vermeld. Het gaat om de tijd die men voor het gebed reserveert. De boodschap is dat men zichzelf niet in gevaar moet brengen door bij een dreigende situatie toch zo lang de salaat te doen als men anders gewend is.


 • het verplicht stellen van een gezamenlijk salaat op vrijdag

62:9       Jullie die geloven, wanneer jullie tot de salaat op de dag van de samenkomst worden opgeroepen, haast jullie dan om God te gedenken en laat het zaken doen, dat is beter voor jullie als jullie maar wisten.

Veel moslims denken dat vooral de mannen verplicht zijn om op vrijdag gezamenlijk te bidden in de moskee. De Koran verbiedt dit niet, het is geen verplichting.

De Koran noemt niet speciaal de vrijdag als dag van samenkomst.

Er wordt alleen in het algemeen de dag van de samenkomst genoemd (joom el djoemmoea) dit kan bijvoorbeeld een marktdag betekenen.

In het geval dat mensen op een dag vanwege maatschappelijke redenen bijeenkomen moeten zij aan de oproep tot de salaat gehoor geven en ophouden met het regelen van hun zaken.

Er is dus geen verplichting om op een speciale dag samen te komen voor het gebed, maar in het geval dat men samen is vanwege maatschappelijke redenen moet men deelnemen aan het gezamenlijk gebed.