Islam volgens de Koran 

disclaimer: de lezer wordt geadviseerd om zelf te controleren wat op deze website staat door de Koran te bestuderen


Het gebed (de verbinding) – salaat

categorie: bewezen volgens de Koran

 

De Koran is compleet en duidelijk zoals door de Schepper bijvoorbeeld in vers 6:114 en 6:115 bepaald is.

Dat wil zeggen dat alles wat de gelovigen over het gebed moeten weten in de Koran te vinden is en gevonden moet worden.

Het woord salaat betekent ondermeer: in verbinding staan met. Het woord salaat heeft afhankelijk van de context in de Koran meerdere betekenissen. In het algemeen betekent het voor de gelovige dat men in verbinding staat met het systeem dat door God is voorgeschreven. Dit systeem bestaat uit het geloof in één God en het doen van goede daden in diverse vormen, waaronder het actief deelnemen aan een rechtvaardige en zorgzame islamitische samenleving.

42:38     En die gehoor geven aan hun Heer en zich in verbinding stellen (salaat) en van wie het beleid is gebaseerd op onderling beraad en die van wat Wij aan hen voor hun aan levensonderhoud gegeven hebben bijdragen geven.


In de Koran wordt met het woord salaat ook het gebed bedoeld, individueel of gezamenlijk. De regels voor het rituele gebed staan in de Koran beschreven.

Het gebed (as-salaat) is een speciale manier om God te gedenken.

 

 • bedoeling

20:14     Ik ben God er is geen godheid behalve Mij, dien Mij dus en verricht het gebed om Mij te gedenken.

4:103     Als jullie het gebed beëindigd hebben gedenk dan God staand, zittend of liggend …

Dit betekent dat de gelovigen het gebed doen alleen om God te gedenken, men richt zich tot de Schepper van het al.

Het is tussen degene die bidt en God hoe men God gedenkt en waarvoor gebeden wordt.


 •  geesteshouding

23:1-2    De gelovigen zal het goed gaan die in hun gebed deemoedig zijn.

Tijdens het gebed moet men ontzag tonen voor de Schepper en beseffen dat de gelovige een dienaar is van God.

4:43       Jullie die geloven, kom niet tot het gebed terwijl jullie onder invloed zijn, zolang jullie niet weten wat jullie zeggen …

Mensen die te erg onder invloed zijn van alcohol of andere middelen, mogen pas het gebed doen als zij weer weten wat zij zeggen.

 

 •  gebedsrichting

2:115     En aan God behoren het oosten en het westen waarheen jij je ook keert daar is Gods aangezicht. God is werkelijk alomvattend en wetend.

2:177     Niet is vroomheid dat jullie je gezichten keren naar het oosten en het westen maar vroom is wie gelooft in God ...

Het is gangbaar om tijdens het gebed met het gezicht richting de Kaba te staan. Maar de verzen 2:115 en 2:177 geven aan dat er geen speciale gebedsrichting is.

God is alomvattend, er is geen aardrijkskundige richting die het contact met God zou kunnen bevorderen of verminderen volgens de Koran.

De Kaba is genoemd als de heilige moskee, die door Abraham al is gevestigd.

5:97       God heeft de Kaba, het gewijde huis gemaakt tot een bestendigheid voor de mensen …

2:125     En beschouw de standplaats van Abraham als een gebedsplaats … reinig Mijn huis voor hen die de omgang verrichten, die erin vertoeven en knielen, zich neerbuigen.

Vers 2:125 geeft aan dat het gewijde huis als gebedsplaats dient om erin te vertoeven en te knielen, neer te buigen.

De gebedsplaats wordt niet als een gebedsrichting beschouwd, als men in het gebedshuis is dan is er geen sprake van een gebedsrichting. Nergens staat in de Koran dat, als men buiten het gebedshuis is men het gebed in de richting ervan moet doen.

2:144     … dus zullen Wij je tot een bijeenkomstplaats wenden die je bevalt. Wend dus jouw aangezicht in de richting van de gewijde moskee. Waar jullie ook zijn, wendt jullie aangezicht in die richting ...

Vers 2:144 bespreekt het wenden van het aangezicht in de richting van de gewijde moskee. Hier wordt niet over het gebed en een gebedsrichting gesproken. Het betreft het accepteren van de heilige moskee als bijeenkomstplaats voor het gedenken van God, voor het gemeenschappelijk gebed of voor de bedevaart, de bijeenkomst met als doel God te gedenken en elkaar te stimuleren in het geloof en elkaar te informeren over de islam.

10:87     En Wij openbaarden aan Mozes en zijn broeder, bestem voor jullie volk huizen in Egypte en maak jullie huizen tot qiblatan - bijeenkomstplaatsen en doe het gebed ...

Uit vers 10:87 blijkt ook dat het woord qibla plaats voor een religieuze bijeenkomst betekent.


 •  gebedstijden

4:103     … het gebed is voor de gelovigen voorgeschreven op bepaalde tijden.

Het gebed - salaat mag men alleen maar doen op in de Koran voorgeschreven tijden, daarbuiten moet men God op andere manieren gedenken.

4:103     En wanneer jullie het gebed beëindigd hebben gedenk dan God staand, zittend of liggend ...

In de Koran worden in totaal drie gebedstijden genoemd: het ochtendgebed, het gebed van het midden en het avondgebed.


Het ochtend- en avondgebed worden in vers 24:58 genoemd.

24:58     Jullie die geloven, de slaven waarover jullie beschikken en zij uit jullie midden die nog niet de puberteit bereikt hebben, moeten aan jullie op drie tijden vragen of het gelegen komt: voor het gebed van de dageraad, wanneer jullie op de middag je kleren aflegt en na het avondgebed, drie tijden namelijk waarop jullie ongekleed zijn.

In dit vers worden het gebed van de ochtend (fadjr) en het gebed van de avond (aisja) genoemd, opvallend is dat het Arabische woord dhoor (middag) niet aan een gebed is gekoppeld, dit is verder nergens in de Koran het geval. Dat betekent dat het salaat dhoor een door mensen verzonnen begrip is en gezien de compleetheid en perfectie van de Koran als begrip vermeden dient te worden.

2:238     Houd jullie aan de gebeden, zoals aan het gebed van het midden …        

In bovenstaand vers wordt de Arabische meervoudsvorm van meer dan twee genoemd. Dus boven de twee genoemde gebeden, namelijk het ochtendgebed en het avondgebed wordt hier vastgesteld dat er een derde gebed is waarvan het bestaan benadrukt wordt, doordat het Arabische woord we genoemd wordt. Het woord we kan in deze context het best vertaald worden met: zoals.

De Koran bevestigt het gebruik van het woord we als aanduiding van een voorbeeld in het volgende vers.

5:4        … toegestaan aan jullie zijn de goede dingen, zoals de geoefende jachtdieren …

De vangst van de geoefende jachtdieren is een voorbeeld van de goede dingen die toegestaan zijn.

Het middengebed is een voorbeeld van de gebeden waar de gelovigen zich aan moeten houden.

De interpretatie dat het middengebed een vierde gebed (vanwege de voorgaande meervoudsvorm van meer dan twee) zou zijn, doordat men het Arabische woord we vertaalt als plus is niet juist, omdat dan het middengebed een ander soort gebed zou zijn dan de eerder genoemde gebeden.

Het middengebed is een gebed, net als het ochtend- en avondgebed, het wordt door de Koran salaat genoemd.


De tijden van de drie gebeden worden in de Koran verder uitgelegd.

Het gebed van de avond en van de ochtend:

11:114    En verricht het gebed op de twee uiteinden van de dag en wel tijdens het naastgelegen deel van de nacht …

De twee uiteinden van de dag zijn: 1. het moment dat het donker wordt in de avond, even na zonsondergang 2. het moment dat het licht wordt tijdens de ochtendschemering, even voor zonsopgang. De Koran legt uit welke tijd gereserveerd moet worden voor het gebed rond deze momenten. Het betreffende vers geeft aan dat de betreffende gebeden gebeden op de twee uiteinden van de dag gebeuren moeten, namelijk in het deel van de nacht.

Het avondgebed:

Salaat el aisja <isha betekent het avondgebed en niet het nachtgebed, de Koran geeft hiervoor het bewijs in vers 38:31-32.

38:30-33 En Wij hebben aan Dawoed Soelaimaan geschonken, een voortreffelijk dienaar; hij was schuldbewust. Toen hem 's avonds de lichtvoetige renpaarden werden voorgeleid, zei hij: ik heb bezit meer lief dan het gedenken van God en toen zij uit het gezicht verdwenen: Breng ze naar mij terug. Toen begon hij ze over de benen en de halzen te strijken.

In dit vers wordt het begrip aisja uitgelegd, er is duidelijk sprake van de aanwezigheid van licht en de periode van de avond wordt gekoppeld aan het gedenken van God. Het gebed is één van de manieren om God te gedenken.

De tijd voor het avondgebed begint met het begin van de nacht, dat is het moment dat het gradueel donker begint te worden.

36:37     En een teken voor hen is de nacht, Wij stropen de dag ervan af en dan zijn zij in het duister.

Tijdens en kort na zonsondergang is er nog zoveel daglicht dat het nog geen nacht genoemd kan worden. Volgens vers 84:16-17 is het pas nacht als het avondrood verdwenen is. Volgens vers 6:76 zijn de eerste planeten of sterren tijdens de avond een goede indicatie dat het nacht is - in West-Europa gemiddeld ongeveer 20 - 30 minuten na zonsondergang. Met het langer worden van de dagen neemt het verschil in tijd tussen de laatste sterren en zonsopgang toe. Het hangt ook af van de afstand tot de evenaar, als men dichter bij de evenaar is dan is het tijdsverschil kleiner.

84:16-17 Nee toch! Ik zweer bij het avondrood en bij de nacht en wat hij verhult. 

6:76      En toen de nacht hem omhulde zag hij een planeet/ster. Hij zei: "Dit is mijn Heer." Maar toen zij onderging zei hij: "Ik houd niet van dingen die ondergaan."

De gebedstijd van de avond duurt tot aan het moment van de maximale duisternis, dus tot het moment dat er geen lichter gebied is in de lucht aan de wester horizon en tot dat het maximale aantal sterren te zien is. Zie onderstaand vers.

17:78    Verricht het gebed bij het dalen van de zon tot aan het duister van de nacht …

Het ochtendgebed:

Het begin van de gebedstijd voor het ochtendgebed is de tijd vanaf het moment dat het licht begint te worden, dus dat er een eerste zone van licht te zien is in de lucht aan de ooster horizon. Onderstaand vers geeft het begin van de ochtendschemering aan.

2:187     … eet en drink totdat voor jullie in de ochtendschemering (fadjr) de witte van de zwarte draad te onderscheiden is …

Het einde van de gebedtijd van het ochtendgebed is niet zonsopgang maar een moment daarvoor. Vers 20:130 maakt duidelijk dat het moment voor het opkomen van de zon niet meer tot de nacht behoort.

20:130     ... en lofprijs jouw Heer voor zonsopgang en voor haar ondergang en lofprijs gedurende de uren van de nacht en/namelijk op de uiteinden van de dag ...

Volgens dit vers zijn de twee momenten van voor zonsopgang en van voor zonsondergang een deel van de dag en vallen beide momenten buiten de gebedstijden van de ochtend en de avond. De vraag is dan als het moment van voor zonsopgang niet bij de nacht hoort maar bij de dag, wat dan het einde is van de gebedstijd van de ochtend. Onderstaand vers geeft een duidelijke aanwijzing.

52:49     Lofprijs Hem ook in de nacht, wanneer de sterren verbleken.

Het ochtendgebed kan waarschijnlijk gedaan worden tot het moment dat de laatste sterren verdwenen zijn; dat is in Nederland ongeveer 20 - 30 minuten voor zonsopgang, met het langer worden van de dagen neemt het verschil in tijd tussen de laatste sterren en zonsopgang toe. Het hangt ook af van de afstand tot de evenaar, als men dichter bij de evenaar is dan is het tijdsverschil kleiner.

Het gebed van het midden:

17:78    Verricht het gebed bij het dalen van de zon tot aan het duister van de nacht …

Het middengebed heeft het langste tijdskader, namelijk vanaf het moment dat de zon ’s middags over het hoogste punt heen is tot aan de grens van dag en nacht: de zonsondergang - het verschijnen van eerste sterren-. In dit vers staan twee gebedsmomenten genoemd, het middengebed en het avondgebed. Net als in vers 11:114 staan er in één vers twee gebedsmomenten genoemd.

De twee gebeden salaat dhoor en salaat asr zijn niet in de Koran genoemd, dus door mensen verzonnen.

Er is alleen sprake van salaat el woesta. De gebedstijd van salaat el woesta bestaat uit de twee tijden van dhoor en asr samen.

Een verdere aanwijzing voor het middengebed staat in de verzen 62:9 en 62:10.

62:9-10  Jullie die geloven, wanneer jullie tot het gebed op de dag van de samenkomst worden opgeroepen, haast jullie dan om God te gedenken en laat het zakendoen, dat is beter voor jullie als jullie maar wisten. En wanneer het gebed is afgelopen ga dan weer uit elkaar het land in, streef dan naar de gunsten van God en gedenk God veel

Volgens deze verzen zijn er voor en na het betreffende gezamenlijke gebed sociale activiteiten, namelijk het zaken doen voor het gebed en het na het gebed weer het land ingaan voor de gunsten van God. Duidelijk is dat het niet om het ochtend- of avondgebed gaat, vanwege zowel de activiteit voor als de activiteit na het betreffende gebed van het midden.


 •  stemvolume


17:110    ... en spreek niet te luid bij jouw gebed en spreek daarbij ook niet te zacht maar streef naar een manier daartussen.

Deze woorden zijn gericht tot de profeet, niet tot de gelovigen in het algemeen. In ieder geval kent de Koran geen voorschrift om sommige gebeden en of gedeelten ervan hardop of juist in stilte uit te voeren.

Het is vanzelfsprekend dat bij het gezamenlijk gebed de deelnemers aan het gebed de voorganger van het gebed moeten kunnen verstaan.


 •  tekst

20:14     Ik ben God er is geen godheid behalve Mij, dien Mij dus en verricht het gebed om Mij te gedenken.

In de Koran staat niet beschreven welke teksten tijdens het gebed gezegd moeten of kunnen worden, daarin is de gelovige vrij, zolang het gebed alleen aan het gedenken van God gewijd is.

Bij het gebed gebruikt men woorden om God te gedenken, dat blijkt uit verzen 17:110 en 4:43. Het gebed hoeft niet in het Arabisch gedaan te worden. Men mag tijdens het gebed God, in de eigen taal en op een eigen manier gedenken. Bijvoorbeeld door het gebruik van de diverse namen van God - vers 17:110 en of het reciteren van vertaalde verzen van de Koran, die gericht zijn op het gedenken van God. Als een groep samen wil bidden die bestaat uit mensen die verschillende talen spreken, dan is het logisch dat men het gebed verricht in een taal die iedere deelnemer begrijpt - 4:43.

In vers 29:45 is geen dwingend voorschrift te lezen om bij het verrichten van het gebed de Koran te reciteren. Dit vers draagt de profeet op om de Koran voor te dragen. En op basis van de Koran een verbinding met het systeem van God te maken. Deze interpretatie past beter bij het verbod op onzedelijk en verwerpelijk gedrag dat in het vers genoemd wordt. Iemand die het gebed verricht kan op zich nog zondigen, het gebed heeft geen verbiedende functie. De verbinding met de Koran, het systeem dat God heeft voorgeschreven voor de mensen, heeft tot gevolg dat bepaald gedrag verboden is.  

29:45      Lees voor van wat aan jou van het boek is geopenbaard en verricht de verbinding/het gebed, de verbinding/het gebed verbiedt wat onzedelijk en verwerpelijk is ... 


Bij Koran-recitatie in het algemeen dus ook bij recitatie tijdens het gebed kan men voordat men begint God om bescherming vragen tegen de verbannen satan.

16:98     En wanneer jij de Koran voordraagt, vraag God dan om bescherming tegen de verbannen satan.


Een manier van afsluiten van het gebed kan uit vers 10:10 afgeleid worden.

10:10     … en hun slotuitroep: lof zij God, de Heer van de werelden.

 

 •  lichaamshoudingen

22:26     ... en reinig Mijn huis voor hen die de ommegang verrichten, die staan en knielen, zich neerbuigen.

2:125     … en beschouw de standplaats van Abraham als een gebedsplaats … reinig Mijn huis voor hen die de omgang verrichten, die erin vertoeven en knielen, zich neerbuigen.

3:39       … toen hij in het heiligdom staande het gebed verrichtte …

4:102     … wanneer zij zich neergebogen hebben ...


De houdingen van het gebed staan in de Koran dus in volgorde genoemd.

Het gebed begint staande (de langste fase), dan gaat men naar een knielende houding en dan doet men als afsluiting de neerbuiging, met het hoofd op de grond.

Er bestaat een misverstand over de knielende houding, velen denken dat het Arabische woord roekka buigen betekent, maar het woord is gerelateerd aan het Arabische woord voor knie. In vers 38:24 wordt duidelijk gemaakt dat het woord roekka<i< i=""> knielen betekent.


38:24     ... en Dawoed vermoedde wel dat Wij hem in verzoeking gebracht hadden en hij vroeg zijn Heer om vergeving, viel in knielende houding neer en betoonde zich schuldbewust.


De profeet David valt op de knieën uit berouw, men valt niet in een buiging. Buigen is een gecontroleerde beweging, niet een vallende beweging.

Op zich is het buigen tijdens het gebed niet verboden door de Koran, het kan bij de staande houding horen. Maar het is niet door de Koran voorgeschreven, dus het is geen verplichting.


De neerbuiging (soedjoed) is uitgelegd in het volgende vers. Dit vers stelt dat volgens een beschrijving in de Torah de soedjoed een kenteken op het gezicht kan achterlaten.

48:29     … hun kenteken is op hun gezicht als gevolg van het zich neerbuigen zo worden zij gekenschetst in de Torah …


In geval van gevaar mag men het gebed op een andere manier doen.

2:239     … als jullie bang zijn voor gevaar dan lopend of rijdend. Als jullie in veiligheid zijn gedenk dan God zoals Hij jullie heeft onderwezen ...

 

 •  aantal gebedseenheden 

Het gebed bestaat uit één eenheid van staan, knielen en neerbuigen.

Dit kan worden afgeleid uit 4:102, het gemeenschappelijke gebed met de profeet als gebedsvoorganger wordt hierin gedetailleerd beschreven.

Het betreft het geval dat er gevaar dreigt en er voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden, dat blijkt uit vers 4:101.

4:101     Wanneer jullie op de aarde rondtrekken dan is het voor jullie geen vergrijp als jullie het gebed verkorten als jullie vrezen dat zij die ongelovig zijn jullie in verzoeking brengen. De ongelovigen zijn voor jullie een duidelijke vijand.

Het verkorten van het gebed heeft met tijdsduur te maken niet met een aantal gebeds-eenheden. Men kan namelijk een gebeds-eenheid zeer lang laten duren en bijvoorbeeld 4 gebedseenheden zeer snel uitvoeren.

4:102     En wanneer jij bij hen bent en in het gebed voorgaat dan moet een groep  van hen met jou het gebed verrichten … wanneer zij zich dan neergebogen hebben dan moeten zij achter jullie zijn, dan moet de andere groep komen die nog niet het gebed verricht heeft, zij moeten dan met jou het gebed verrichten …

Vers 4:102 stelt twee algemene regels vast met betrekking tot het gebed. Ten eerste mogen de gelovigen in tegenstelling tot de profeet het gebed niet herhalen en ten tweede bestaat het gebed uit één eenheid van staan, knielen en neerbuigen.

A: Gelovigen mogen een gebed niet herhalen. Als enige wordt de profeet opgedragen om in geval van gevaar twee keer in hetzelfde gebed voor te gaan, de gelovigen worden in twee groepen verdeeld, de ene groep doet mee met het gebed, de andere groep zorgt voor de veiligheid. Waarschijnlijk om discussie te voorkomen over wie in geval van gevaar met de profeet mogen bidden, krijgt de profeet de opdracht om in hetzelfde gebed twee keer voor te gaan, zodat allen met hem kunnen bidden.

Voor de overigen geldt dus de regel dat men na het afsluiten van het gebed, God op andere manieren moet gedenken en dat men een gebed niet meerdere keren mag doen, zoals uit vers 4:103 blijkt.

4:103     Als jullie het gebed beëindigd hebben, gedenk dan God staand, zittend of  liggend ...

B: Het gebed bestaat uit één eenheid van staan, knielen en neerbuigen.

In 4:102 staat dat na de neerbuiging de andere groep moet komen om het gebed te verrichten. Het gebed is daarmee dus afgelopen.

De norm van één gebedseenheid is dus in dit vers te vinden, nergens wordt in de Koran gesteld dat de gelovigen zich na de neerbuiging nog een keer oprichten om nog één of meerdere gebedseenheden te verrichten.

De Koran geeft verder geen bespreking van de hoeveelheid gebeds-eenheden onder andere omstandigheden, dus 4:102 is bepalend voor zowel het gezamenlijke gebed als het individuele gebed, wat het aantal gebedseenheden betreft.

De gelovige is dus vrij in de duur van een gebedseenheid, zolang men daarbij binnen de voorgeschreven gebedstijd blijft.

In 4:101 wordt bepaald dat in geval van gevaar het gebed verkort mag worden, dit heeft met de tijdsduur van het gebed te maken, niet met een eventueel aantal gebeds-eenheden, er staat bijvoorbeeld niet: halveer het aantal gebedseenheden.

Een gebedseenheid kan zo lang duren als er tijd is om te bidden, naar behoefte en vermogen van degenen die het gebed uitvoeren.

 

 •  gezamenlijk gebed

62:9       Jullie die geloven, wanneer jullie tot het gebed op de dag van de samenkomst worden opgeroepen, haast jullie dan om God te gedenken en laat het zaken doen, dat is beter voor jullie als jullie maar wisten.

62:10     En wanneer het gebed is afgelopen ga dan weer uit elkaar het land in streef dan naar de gunsten van God en gedenk God veel …

In het geval dat mensen op een dag samenkomen (joom el djoemmoeati) moeten zij aan de oproep tot het gebed gehoor geven en ophouden met het regelen van hun zaken.

Het betreft hier het gebed van het midden want voor en na het gebed is er sprake van sociale activiteiten.

Er is dus geen verplichting om speciaal samen te komen voor het gebed, maar in het geval dat men samen is vanwege maatschappelijke redenen moet men deelnemen aan het gezamenlijk gebed.

Het kan iedere dag van de week betreffen, als er maar sprake is van een samenkomst van mensen.


7:204     En wanneer de Koran wordt voorgedragen luister er dan naar en let in stilte op …

Als tijdens het gezamenlijk gebed uit de Koran wordt voorgedragen door de voorganger dan luisteren de anderen en zijn stil.

 

 •  wassing

Om het gebed te mogen doen moet men ritueel gereinigd zijn door een speciale wassing.

5:6        Jullie die geloven, wanneer jullie je voor het gebed opstellen was dan jullie gezichten en jullie handen en tot aan de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en jullie voeten tot aan de enkels …           

De wassing bestaat dus uit:

 1. Het wassen van het gezicht.
 2. Het wassen van de handen tot aan de ellebogen.
 3. Het met natte handen over het hoofd wrijven.
 4. Het wassen van de voeten tot aan de enkels.

Alleen het hoofd wordt met natte handen gewreven, de voeten worden net als het gezicht en de handen en onderarmen gewassen. De Arabische tekst moet zorgvuldig gelezen worden. Grammaticaal gezien horen de voeten bij de opsomming van lichaamsdelen die gewassen moeten worden, het gezicht en de handen en onderarmen.

5:6         … als iemand van het toilet komt of met vrouwen omgang heeft gehad …

De redenen voor de reiniging zijn dus: toiletbezoek (urineren of stoelgang) of sensuele omgang met een vrouw. Omgang met vrouwen betekent sensuele omgang, omdat het hier de omgang betreft die men alleen met vrouwen (binnen een huwelijksband) kan hebben.

Bijvoorbeeld het schudden van handen tussen man en vrouw zonder sensuele gevoelens is geen reden voor de rituele wassing.

4:43       … nader niet tot het gebed … terwijl jullie seksueel onrein zijn, behalve als jullie op reis zijn, zolang jullie jezelf niet eerst wassen …                   

In geval van seksuele onreinheid (djoenoeb), dus wanneer het lichaam verontreinigd is door een lichaamsvocht dat vrijgekomen is door een seksuele handeling, moet men zich eerst wassen, lichaamsdelen worden niet specifiek genoemd.

Zichzelf wassen betekent het reinigen van het lichaam met water. Het is aan de persoon zelf te beoordelen wat men reinigen moet. De verplichting om het gehele lichaam te wassen is niet genoemd. Dus het gebed kan gedaan worden met een wassing van alleen de door seksuele omgang verontreinigde lichaamsdelen. Een wassing van het gehele lichaam is op zich niet verplicht, maar natuurlijk ook niet verboden.

De verplichting van het wassen met water na seksuele omgang geldt niet voor de mensen die op reis zijn of in verband met een ziekte contact met water vermijden moeten.


Bij afwezigheid van water als men op reis is of in het geval van ziekte, mag men zich ritueel reinigen voor het gebed door met schone grond over het gezicht en de handen te wrijven.

4:43       Als jullie ziek zijn of op reis … en jullie vinden geen water, zoekt dan goede losse grond en wrijft jullie gezichten en handen …

 

             ------------------------------------------------------------------------Voorbeelden van door mensen toegevoegde regels die niet in overeenstemming met de Koran zijn - bidaa


In de loop van de jaren zijn er tradities ontstaan bij het gebed, die niet in de Koran te vinden zijn en daarmee tegen het principe van de perfectie van de Koran ingaan.


 • het gedenken van de profeet en zijn familie en eventueel zijn metgezellen tijdens het gebed

20:14     Ik ben God er is geen godheid behalve Mij, dien Mij dus en verricht het gebed om Mij te gedenken.

Dus het veelvoorkomende gebruik om tijdens het gebed voor de profeet, zijn familieleden en eventueel zijn metgezellen te bidden is volgens de Koran af te raden.

Na afsluiting van het gebed mag men bidden voor wie men wil. Dus dan kan er ook gebeden worden voor de profeet.


 • het afsluiten van het gebed met de vredesgroet (as-salaam aleikoem)

20:14     Ik ben God er is geen godheid behalve Mij, dien Mij dus en verricht het gebed om Mij te gedenken.

10:10     … hun slotuitroep: geprezen zij God de Heer van de werelden.

Bij het afsluiten van het gebed zeggen veel moslims as-salaam aleikoem zijwaarts in beide richtingen, met als achterliggend idee dat men beide engelen zou groeten die op de schouders zitten en de goede en slechte daden opschrijven.

Voor het op de schouders zitten van deze engelen is geen bewijs in de Koran te vinden en dus ook niet voor het idee dat men deze bij het einde van het gebed zou moeten groeten.

Men mag alleen God gedenken bij het gebed niet de profeet of twee engelen.

In vers 10:10 staat wat de afsluiting van het gebed kan zijn.

Na het gemeenschappelijke gebed is het natuurlijk niet verboden dat de mensen elkaar begroeten met de woorden as-salaam aleikoem, dat maakt dan geen deel uit van het gebed.


 • het bij een begrafenis uitvoeren van een extra salaat - gebed ter nagedachtenis van de overledene

20:14     Ik ben God er is geen godheid behalve Mij, dien Mij dus en verricht het gebed om Mij te gedenken.

4:103      … het gebed is voor de gelovigen voorgeschreven op bepaalde tijden.


De Koran verbiedt het gedenken van anderen dan God tijdens het gebed.

Bovendien stelt de Koran dat het gebed alleen gaan mag worden op bepaalde tijden. De gelovigen mogen geen extra gebeden uitvoeren als deze niet in de Koran genoemd zijn.

Op een begrafenis kan men natuurlijk bidden en reciteren uit de Koran voor de overledene, maar niet in de vorm van het rituele gebed.


 •  het gebed doen op twee extra tijden die niet in de Koran genoemd zijn

4:103    … het gebed is voor de gelovigen voorgeschreven op bepaalde tijden.

24:58    … het gebed van de ochtendschemering … het gebed van de avond…

2:238    … het gebed van het midden …        

In de Koran zijn alleen het ochtendgebed (fadjr), het middengebed (woesta) en het avondgebed (aisja) genoemd.

Wanneer deze gebeden zijn, staat duidelijk in de Koran beschreven.

Het namiddaggebed (asr) staat niet in de Koran vermeld en het nachtelijk gebed na het avondgebed is alleen voorgeschreven voor de profeet – vers 76:23-26.

Na afloop van het gebed moet men God op andere manieren gedenken, dus niet op de manier van het gebed.

4:103     En wanneer jullie het gebed beëindigd hebben, gedenk dan God staand, zittend en liggend ...

 

 • teveel gebedseenheden tijdens het gebed

In de traditie is er een indeling ontstaan van een aantal gebedseenheden tijdens een gebed. Bijvoorbeeld het ochtendgebed bestaat voor veel moslims uit twee, het middaggebed uit vier en het avondgebed uit drie gebeds-eenheden.

4:102     … wanneer zij zich dan neergebogen hebben dan moeten zij achter jullie zijn en laat dan de andere groep komen die nog niet het gebed gedaan heeft zij moeten dan met jou de salaat bidden...

De Koran geeft aan dat het gebed uit één gebedseenheid van staan, knielen en neerbuigen bestaat.

De Koran geeft verder geen bespreking van de hoeveelheid gebedseenheden, dus 4:102 is bepalend voor zowel het gezamenlijk gebed als het individuele gebed.

De gelovige is vrij in de duur van een gebedseenheid, zolang men daarbij binnen de voorgeschreven gebedstijd blijft.


 • lichaamshoudingen aannemen die niet in de Koran genoemd zijn

22:26     … en reinig Mijn huis voor hen die de ommegang verrichten, die staan en knielen, zich neerbuigen.

In de Koran zijn alleen het staan, het knielen en de neerbuiging genoemd in verband met het gebed.

Het naar de oren brengen van de handen bij het begin van het gebed, het vooroverbuigen, het op de rechtervoet zitten door mannen en het met de rechtervinger bewegen zijn menselijke verzinsels, zij staan nergens in de Koran vermeld. Het is niet door de Koran verboden om deze extra bewegingen of lichaamshoudingen tijdens het gebed uit te voeren, maar het afgeraden om deze zaken als een verplichting te zien terwijl zij niet in de Koran staan, de Koran is compleet en duidelijk.

In vers 38:24 wordt het woord knielen (Arabisch roekka) uitgelegd, de profeet David valt uit berouw op de knieën.

38:24     ... en Dawoed vermoedde wel dat Wij hem in verzoeking gebracht hadden en hij vroeg zijn Heer om vergeving, viel in knielende houding en betoonde zich schuldbewust.


 • een gebed buiten de gebedstijd inhalen

4:103     Als jullie het gebed beëindigd hebben gedenk dan God staand, zittend of liggend …het gebed is voor de gelovigen voorgeschreven op bepaalde tijden.

Het gebed mag men alleen maar doen op in de Koran voorgeschreven tijden, daarbuiten moet men God op andere manieren gedenken.

Dus het ochtendgebed mag men alleen voor zonsopgang doen vanaf het begin van de ochtendschemering. Indien dit gebed gemist is dan is dat niet in te halen. Men mag buiten de gebedstijden God alleen op andere manieren gedenken.

Na zonsondergang kan men het middengebed niet meer doen, het is dan tijd voor het avondgebed.

Het avondgebed mag men alleen na zonsondergang verrichten zolang er nog avondlicht waarneembaar is.


 •  een gebed inhalen in een volgende gebedstijd

4:103     … het gebed is voor de gelovigen voorgeschreven op bepaalde tijden.

De Koran vermeldt nergens dat gebeden van verschillende tijden samengevoegd kunnen worden.


 • extra handelingen verrichten bij de rituele wassing

5:6        Jullie die geloven, wanneer jullie je voor het gebed opstellen was dan jullie gezichten en jullie handen en tot aan de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en jullie voeten tot aan de enkels …           

In de Koran staat duidelijk beschreven hoe de rituele wassing gedaan moet worden.

Veel moslims gaan uit van de verplichting dat de mond en de neus gespoeld moeten worden, dat de oren gewassen moeten worden en dat bepaalde handelingen alleen geldig zijn als zij drie keer uitgevoerd worden.

Voor of na de rituele wassing mag men de mond en neus spoelen, als daar behoefte aan is, het heeft niets met de rituele wassing te maken.


 •  extra handelingen als verplichting zien bij de reiniging in geval van seksuele onreinheid

4:43       … nader niet tot het gebed … terwijl jullie seksueel onrein zijn, behalve als jullie op reis zijn, zolang jullie jezelf niet eerst wassen …       

Er bestaan beschrijvingen van de grote wassing die door veel moslims zijn geaccepteerd en die onnodig ingewikkeld zijn.

Bij seksuele onreinheid moet men zichzelf wassen. Er worden geen lichaamsdelen genoemd. Het is voldoende om alleen de delen van het lichaam gewassen worden die door seksueel contact verontreinigd zijn geworden. Natuurlijk mag men douchen of baden met het doel om zich te reinigen, het is niet een verplichting.


 • extra redenen accepteren waardoor zich men ritueel zou moeten wassen

5:6         … als iemand van het toilet komt of met vrouwen omgang gehad heeft …

De Koran stelt duidelijk dat toiletbezoek, dus urineren of ontlasten en het hebben van sensueel contact de redenen zijn voor de rituele reiniging. Extra redenen zoals het laten van een wind of het aanraken van een hond zijn door mensen verzonnen en dus niet aan de orde.

 
 • extra redenen accepteren waardoor men het lichaam geheel zou moet reinigen

4:43       … nader niet tot het gebed … terwijl jullie seksueel onrein zijn, behalve als jullie op reis zijn, zolang jullie jezelf niet eerst wassen …

In de Koran staat duidelijk dat men het gebed alleen mag uitvoeren na het wassen van de betreffende lichaamsdelen bij seksuele onreinheid.

De grote wassing na afloop van de menstruatie of na het krijgen van een kind of het wassen van een overledene zijn tradities die waarschijnlijk van de Joodse cultuur zijn overgenomen, maar maken geen deel uit van de islam die door de Koran wordt voorgeschreven.


 • verschillende stemvolumes toepassen bij verschillende gebeden

17:110    … en spreek niet te luid bij jouw gebed en spreek daarbij ook niet te zacht maar streef naar een manier daartussen.

Veel moslims doen bijvoorbeeld het ochtendgebed deels hardop, doen het middaggebed fluisterend en het avondgebed weer deels hardop.

De Koran geeft geen algemene regels voor het stemvolume tijdens het gebed. Vers 17:110 is tot de profeet gericht, niet tot de gelovigen in het algemeen. Het is vanzelfsprekend dat tijdens het gezamenlijk gebed de voorganger luid en duidelijk genoeg spreekt zodat de overige deelnemers het kunnen verstaan. 


 • verschillende stemvolumes toepassen tijdens het gebed zelf

De Koran geeft geen gebod of verbod om tijdens het individuele gebed het stemvolume te veranderen. Tijdens het gemeenschappelijke gebed lijkt het veranderen van stemvolume niet aan de orde. De deelnemers moeten allen kunnen verstaan wat gezegd wordt. 


 • het niet uitvoeren van het gebed tijdens de menstruatie

2:222     En zij vragen jou naar de menstruatie. Zeg: dat is een ongemak. Onthoudt jullie van de vrouwen tijdens de menstruatie ...

4:43       Jullie die geloven, kom niet tot het gebed terwijl jullie onder invloed zijn, zolang jullie niet weten wat jullie zeggen …

De Koran stelt dat de menstruatie een ongemak is dus geen onreinheid, er is tijdens de menstruatie alleen een verbod op geslachtsverkeer, niet om te bidden.

De Koran verbiedt alleen degenen die te veel onder invloed zijn van alcohol of drugs, om het gebed te doen.

Als mensen lichamelijke klachten hebben kunnen zij desnoods op andere manieren het gebed uitvoeren.

Onderstaand vers gaat uit van het geval gevaar voor anderen en dat men in beweging moet blijven om te vluchten, het principe is duidelijk: men mag in bepaalde gevallen de houdingen van het gebed aanpassen aan de mogelijkheden.

2:239     … als jullie bang zijn voor gevaar dan lopend of rijdend.

22:78     … en Hij heeft jullie in de godsdienst niets hinderlijks opgelegd …

 

 • het verkorten van het gebed als men op reis is

4:101     Als jullie op reis zijn is het voor jullie geen vergrijp als jullie het gebed verkorten als jullie vrezen dat de ongelovigen jullie in verzoeking brengen …

Veel moslims verkorten het gebed als men op reis is en men een bepaalde afstand van huis is. De Koran geeft alleen toestemming voor het verkorten van het gebed bij angst voor een aanval.


 • het verplicht stellen van het gezamenlijk gebed op vrijdag

62:9       Jullie die geloven, wanneer jullie tot het gebed op de dag van de samenkomst worden opgeroepen, haast jullie dan om God te gedenken en laat het zaken doen, dat is beter voor jullie als jullie maar wisten.

Veel moslims denken dat vooral de mannen verplicht zijn om op vrijdag gezamenlijk te bidden in de moskee.

De Koran noemt niet speciaal de vrijdag als dag van samenkomst.

Er wordt alleen in het algemeen de dag van de samenkomst genoemd (joom el djoemmoea) dit kan bijvoorbeeld een marktdag betekenen.

In het geval dat mensen op een dag vanwege maatschappelijke redenen bijeenkomen moeten zij aan de oproep tot het gebed gehoor geven en ophouden met het regelen van hun zaken.

Er is dus geen verplichting om op een speciale dag samen te komen voor het gebed, maar in het geval dat men samen is vanwege maatschappelijke redenen moet men deelnemen aan het gezamenlijk gebed.