Islam volgens de Koran

disclaimer: de lezer wordt geadviseerd om zelf te controleren wat op deze website staat door de Koran te bestuderen


Eten - halal en haram

categorie: bewezen volgens de Koran    

 

Tussen de moslims bestaat er verschil van mening over welk voedsel toegestaan - halal is. De Koran heeft eenduidige regels voor het eten.


5:88       En eet van wat God jullie als levensonderhoud gegeven heeft, het toegestane en het goede en vreest God in Wie jullie geloven.

2:168     Mensen, eet van wat er op de aarde is, het toegestane en het goede en volg niet de voetstappen van de satan …

De Koran stelt dat er voedsel is dat toegestaan is en goed is. De gelovigen mogen dat eten. Alleen in geval van overmacht mag men niet-toegestaan voedsel eten en dan alleen met de juiste intentie.

5:3         … maar als iemand door honger gedwongen wordt zonder tot zonde geneigd te zijn dan is God vergevend en barmhartig.  • het uitspreken van de naam van God

Moslims hebben volgens de Koran de plicht om de naam van God uit te spreken over het eten.

6:118     En eet van dat waarover de naam van God is vermeld, als jullie in Zijn tekenen geloven.

6:121     En eet niet van iets waarover de naam van God niet is vermeld, dat is een schande …

Het uitspreken van de naam van God betekent dat men één van de namen van God over het eten uitspreekt en niet het woord Allah of God, want dat is geen naam van God.

Enkele namen zijn: ar-Rahmaan - de Genadige, de Machtige, ar-Razzaaq - de Voorziener, de Onderhouder, el Moeqiet - de Voeder, de Onderhouder.

De plicht om de naam van God uit te spreken geldt alleen voor het eten en niet voor het drinken, dat is niet in de Koran vermeld.

Voedsel waarover de naam van God niet is vermeld is dus niet toegestaan om te eten. Dus bij het begin van het eten moet de naam van God over het voedsel worden gesproken.  • verboden voedsel - haram

In de Koran is het voedsel dat verboden - haram is, compleet en duidelijk vermeld.

6:145     Zeg: Ik vind in wat mij is geopenbaard niets wat voor een eter die zich ermee voedt verboden is, behalve wat vanzelf dood gegaan is of uitgestroomd bloed of het vlees van het varken dat is een gruwel, of iets schandelijks waarover iets anders dan Gods naam is uitgeroepen, maar als iemand ertoe gedwongen wordt, niet uit begeerte om te overtreden, dan is jouw Heer vergevend en barmhartig.

5:3        Verboden is voor jullie wat vanzelf is doodgegaan, bloed (uitgestroomd bloed zie vers 6: 145), het vlees van het varken, vlees waarover iets anders dan de naam van God is afgeroepen, dat wat verstikt is, dat wat door iets geraakt is, dat wat gevallen is van een hoogte, dat wat gespietst is door hoorns, dat wat wilde dieren hebben aangevreten – behalve als jullie het nog kunnen slachten -  en dat wat geofferd is op de offerstenen en ook dat wat jullie met pijlen verloten, dat is een schande.

De volgende dieren of delen van dieren zijn dus verboden om te eten:

1.      een dier dat dood is aangetroffen

2.      het uitgestroomde bloed

3.      het vlees van het varken - dus gelatine van varkensbotten, produkten van het vet van het varken zijn niet verboden

4.      een dier waarover iets anders dan de naam van God is aangeroepen, bijvoorbeeld een dier dat geofferd is vanwege afgoderij

5.      een dier dat geofferd is op een offersteen

6.      een dier dat verloot is

7.      een dier dat verstikt is

8.      een dier dat ergens door geraakt is en doodgaat voor het moment van de slacht

9.      een dier dat van een hoogte gevallen is en doodgaat voor het moment van de slacht

10.    een dier dat gespietst is door hoorns of slagtanden en doodgaat voor het moment van de slacht

11.    een dier dat is aangevreten is door wilde dieren en doodgaat voor het moment van de slacht

Wat de manier van slachten betreft. Dieren die men wil gebruiken als voeding mogen niet verstikt en en niet doodgeslagen worden. Doodgevallen dieren en dieren die gestorven zijn door spietsing op hoorns, mag men ook niet eten. 

Er is geen verbod om een dier voor het slachten te verdoven.

Niet verboden zijn slachtmethodes zoals electrocutie en het schieten van een pin in de kop.

Niet verboden is het doden van dieren tijdens de jacht door het schieten van een dier. Het jagen met getrainde honden of roofvogels is ook toegestaan, zie bijvoorbeeld vers 5:4. 

Wel verboden is het eten van dieren die gestorven zijn in strikken of vallen. Maar als men het dier zelf nog kan slachten dan is het eten van het dier toegestaan.


Gelovigen mogen geen vlees eten waarover een andere naam dan die van God is afgeroepen. Dat betekent dat vlees wel toegestaan is waarover geen enkele naam is afgeroepen.

22:34     En voor elke gemeenschap hebben wij een rite gemaakt om de naam van God te vermelden over de dieren van het vee waarmee Hij jullie voorzien heeft.

Voor de moslims is de rite verplicht gesteld om de naam van God over het vee te vermelden. Niet is er een voorschrift te vinden in de Koran dat tijdens of kort voor de slacht de naam van God over het dier uitgeroepen moet worden. Vers 22:36 dat over de bedevaart gaat stelt dat de naam van God over de voor de slacht verzamelde grote dieren gesproken moet worden, dit hoeft niet kort voor of tijdens de slacht plaats te vinden, maar dat is in deze context wel waarschijnlijk.

Het eten van vlees van dieren is alleen verboden als een andere naam dan die van God over het dier is uitgeroepen.

In het onderstaande vers staat een andere manier van slachten beschreven dan de zogenaamde rituele slachting, hierbij wordt een dier gedood zonder dat de naam van God erover wordt uitgeroepen.

5:4         … toegestaan aan jullie zijn de goede dingen zoals de geoefende jachtdieren zoals de honden, die jullie hebben afgericht zoals God het jullie geleerd heeft, eet dus van wat zij voor jullie vangen en vermeld de naam van God erover …


Het enige dat men niet consumeren mag van een dier is het uitgestroomde bloed.

6:145     Zeg: ik vind in wat aan mij is geopenbaard niets dat verboden is voor degene die eet om te nuttigen ... of uitgestroomd bloed of ...


De enige diersoort waarvan het vlees niet is toegestaan is het varken.

6:145     Zeg: ik vind in wat aan mij is geopenbaard niets dat verboden is voor degene die eet om te nuttigen ... of vlees van het varken …

Opvallend is dat in de Koran het vlees van het varken genoemd wordt en niet het varken in zijn geheel. Dus de botten en het vet zijn bijvoorbeeld wel toegestaan. Tegenwoordig bevatten veel producten materiaal dat afkomstig is van de botten en het vet van het varken, zoals gelatine en bepaalde medicijnen. Moslims hoeven over het gebruik hiervan geen twijfel te hebben. Alleen het vlees van het varken is verboden, dat staat duidelijk afgebakend in de Koran.   

De Koran is wat betreft verschillende delen van het dier dus ook wat betreft het verschil tussen vlees, vet en bot zeer gedetailleerd.

6:146     Aan hen die het jodendom aanhangen hebben Wij alles met klauwen verboden en van de runderen en het kleinvee hebben wij hun het vet verboden, behalve wat aan hun ruggen of ingewanden vastzit of wat met het bot vergroeid is …


Bij de keuze van het voedsel moet men wel het verstand gebruiken.

2:195     … en stort jezelf niet eigenhandig in het verderf …

5:88   En eet van wat God jullie als levensonderhoud gegeven heeft, het toegestane en het goede en vreest God in Wie jullie geloven.

Wanneer mensen weten dat iets schadelijk is voor de gezondheid dan moet men het vermijden, dat wordt in vers 2:195 gesteld. Deze regel is natuurlijk ook van toepassing bij het eten. Vers 2:195 stelt dat mensen zichzelf niet mogen beschadigen. Vers 5:88 stelt dat men van het goede mag eten, dat houdt in dat men schadelijke voedsel moet vermijden. Wat schadelijk is kan per mens verschillend zijn.  • overmacht

Er is een overmachtsbepaling, in geval van nood moet men kiezen wat het beste is om serieuze schade voor de gezondheid te vermijden. Het proberen om in leven te blijven heeft voorrang.

6:145     ... maar als iemand ertoe gedwongen wordt, niet uit begeerte om te overtreden, dan is jouw Heer vergevend en barmhartig.  • toegestaan voedsel - halal

In de Koran worden een aantal producten als voorbeeld genoemd die toegestaan zijn om te eten, het betreft dus geen uitputtende lijst. 

22:30      … voor jullie is toegestaan het vee, behalve dat jullie wordt voorgelezen …


Een aantal richtingen in de islam verbieden het eten van krab, kreeft en zeevruchten (mosselen, oesters e.d.). Hiervoor is in de Koran geen bewijs te vinden.

5:96       Toegestaan is voor jullie wat op zee gevangen wordt en voedsel uit haar, als levensmiddelen …  • verbied niet dat God niet verboden heeft

Het is de gelovigen niet toegestaan om te verbieden dat wat God niet verboden heeft. Deze algemene regel geldt ook voor het eten. De Koran is de perfecte leidraad.

10:59     Zeg: hebben jullie gezien wat God als levensonderhoud voor jullie heeft nedergezonden en waarvan jullie verboden en toegestane zaken hebben gemaakt. Zeg: heeft God jullie toestemming gegeven of verzinnen jullie over God leugens? 

6:145     Zeg: ik vind in wat aan mij is geopenbaard niets dat verboden is voor de eter om te nuttigen, behalve …

6:119     Wat hebben jullie dat jullie niet eten van datgene waarover Gods naam is vermeld?Hij heeft voor jullie toch uiteengezet wat Hij jullie heeft verboden, behalve dat waartoe jullie gedwongen worden? Maar velen doen aan misleiding door hun neigingen zonder kennis. Echter jouw Heer kent de overtreders het best.

Hieruit blijkt nogmaals dat in de Koran precies staat welk voedsel verboden is, de gelovigen mogen niet hun eigen regels maken. Dit is een teken dat men God respecteert.

 

                               ---------------------------------------------------------


Voorbeelden van door mensen toegevoegde regels die niet in overeenstemming met de Koran zijn - bidaa  • het maken van een tussenvorm tussen halal en haram - makroeh

Er zijn door mensen veel extra regels gemaakt waarbij zaken ongeliefd - makroeh zouden zijn. Voor deze categorie regels is in de Koran geen bewijs te vinden. Zaken zijn toegestaan of verboden, goed of niet-goed,volgens de Koran. Als een product schadelijk is dan moet men het vermijden behalve in geval van overmacht.

2:195     … en stort jezelf niet eigenhandig in het verderf …

5:88       En eet van wat God jullie als levensonderhoud gegeven heeft, het toegestane en het goede en vreest God in Wie jullie geloven.

Dus het eten van bijvoorbeeld het vlees van het paard of de ezel of andere niet verboden diersoorten is niet minderwaardig of ongeliefd gesteld door de Koran, zolang men de gezondheid niet in gevaar brengt.  • het verbod op onverdoofd slachten

In de Koran staat geen verbod op het slachten van dieren die men eerst verdoofd heeft.  • het verbod op het eten van krab, kreeft en zeevruchten (mosselen, oesters e.d.)

Vers 5:96 bepaalt dat in het algemeen de producten uit de zee toegestaan zijn, vers 6:119 bijvoorbeeld stelt dat de gelovigen niet mogen verbieden dat God niet verboden heeft.

 

  • het verbod op producten van het varken anders dan het vlees

Verzen 5:3 en 6:145 stellen dat het vlees van het varken verboden is om te eten. Dus producten waar bijvoorbeeld botten of vet van het varken in verwerkt zijn, mag men niet als verboden beschouwen, vers 6:119. Vaak zit er in snoep, koekjes en medicijnen gelatine, dat ook van varkensbotten gemaakt kan zijn.

 

  • het verbod op kaas dat met stremsel gemaakt is

Bij het bereiden van veel kaassoorten wordt stremsel gebruikt afkomstig uit de maag van geslachte kalveren. Dit product staat niet in de lijst van verboden producten van vers 5:3 en 6:145.