Islam volgens de Koran

disclaimer: de lezer wordt geadviseerd om zelf te controleren wat op deze website staat door de Koran te bestuderen


De Koran als enige bron voor het geloof

categorie: bewezen volgens de Koran6:115     En volledig is het woord van uw Heer in betrouwbaarheid en billijkheid. Geen is er die Zijn woorden zal veranderen. Hij is de Horende, de Wetende.

Hiermee is aan de moslims opgedragen om zich bij het vervullen van het geloof helemaal en exclusief op de Koran te baseren.

Meerdere verzen van de Koran wijzen op dit principe, bijvoorbeeld:

16:89     … En tot jou hebben Wij het boek neergezonden als een verduidelijking van alles en als een leidraad, barmhartigheid en een goed bericht voor degenen die zich overgeven.

6:38       … Wij hebben in het boek niets veronachtzaamd.

Na de komst van de Koran zijn er in de loop van de tijd boekwerken van schriftgeleerden verschenen, die als doel hebben de Koran te verduidelijken en aan te vullen, bijvoorbeeld verzamelingen van verhalen over gewoontes en uitspraken (soenna en hadieths) van de laatste boodschapper van de islam, het zegel van de profeten, de profeet Mohammed. Vele moslims beschouwen de Koran niet meer als de éne ware bron. De Koran waarschuwt tegen het zomaar volgen van de meerderheid.

6:116     En als jij de meerderheid van wie er op de aarde zijn gehoorzaamt dan zullen zij jou van Gods weg laten afdwalen. Zij volgen alleen maar vermoedens en zij gissen slechts.

Het accepteren van bronnen naast de Koran geeft blijk van het niet willen voldoen aan de opdracht die God duidelijk in de Koran heeft gegeven, namelijk accepteren dat de Koran duidelijk en compleet is.

Dit principe van de volledigheid en duidelijkheid van de Koran is zeer belangrijk, God geeft in de Koran een duidelijke waarschuwing.

4:48       God vergeeft het niet dat men aan Hem metgezellen toevoegt, maar afgezien daarvan vergeeft Hij wie Hij wil … 

Het stellen van metgezellen naast God kan op meerdere niveaus gebeuren:

De meest duidelijke vorm is die van het vereren van afgoden naast of in plaats van de enige Schepper.

Maar het erkennen van bronnen naast de Koran kan een vorm van respectloosheid ten opzichte van het woord van God betekenen, dus een ontkenning van de soevereine macht van God. Volgens de Koran kan dit betekenen dat men metgezellen toevoegt aan God.

42:21     Of hebben zij metgezellen die van de godsdienst dat bepalen wat God niet toegestaan heeft? En als er geen beschikkingswoord geweest was dan was er tussen hen al een beslissing getroffen. Voor de onrechtplegers is er echt een pijnlijke bestraffing.

9:31       En zij namen hun schriftgeleerden en monniken tot heren in plaats van God en ook de messias, de zoon van Maria en hun werd slechts bevolen om één God te dienen. Er is geen God dan Hij. Hij zij geprezen boven wat zij aan Hem als metgezellen toevoegen.

De moslims worden gewaarschuwd om niet dezelfde fouten te maken die de meeste christenen begaan hebben, namelijk het toevoegen van metgezellen aan God door het aanvaarden van bronnen naast het woord van God, bijvoorbeeld de door schriftgeleerden verzamelde hadieths.

Vele moslims volgen een selectie van menselijke verzinsels over de profeet Mohammed naast de Koran.

De Koran wordt door de Schepper een hadieth genoemd, een vertelling. De Koran geeft aan dat overige hadieths vermeden moeten worden.

45:6       Dat zijn Gods tekenen. Wij lezen ze aan jou in waarheid voor. Aan welke hadieth zullen zij dan na God en Zijn tekenen nog geloven?

Zie ook vers 7:185, 77:50.

De Koran stelt duidelijk dat de gelovigen de Koran moeten volgen en niet de door mensen verzonnen hadieths.

31:2-6    Dit zijn de tekenen van het wijze boek een leidraad en barmhartigheid voor hen die goed doen, die de salaat verrichten en de zakaat geven terwijl zij van het hiernamaals vast overtuigd zijn. Zij volgen de leidraad van hun Heer en zij zijn het die het wel gaat. Onder de mensen zijn er die verzonnen hadieth verkopen om zonder kennis van Gods weg af te laten dwalen en er de spot mee te drijven. Zij zijn het voor wie er een vernederende bestraffing is.

De Koran wordt door de Koran de beste hadieth genoemd.

39:23     God heeft de beste hadieth neergezonden, een boek met op elkaar lijkende herhaalde gedeelten waarvan bij hen die hun Heer vrezen de rillingen over hun huid lopen. Daarna ontspannen hun huid en hun harten zich om God te gedenken. Dat is Gods leidraad waarmee Hij leidt wie Hij wil. En als God iemand tot dwaling brengt, dan is er voor hem niemand die de goede richting wijst.

In de Koran wordt gesteld dat de gelovigen de profeet moeten gehoorzamen en volgen. De profeet is de boodschapper van de Koran, de gelovigen volgen de profeet door de Koran te volgen.

5:92       En gehoorzaamt God en gehoorzaamt de gezant en als jullie jezelf afkeren weet dan dat Onze gezant alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging heeft.

De Koran geeft aan hoe men God gehoorzaamt en de gezant gehoorzaamt.

7:157     Die de gezant, de profeet die noch jood noch christen is, volgen … hij gebiedt hun het behoorlijke en verbiedt hun het verwerpelijke en hij staat hun de goede dingen toe en verbiedt hun de onbetamelijke dingen. Hij neemt hun de last en de boeien af die op hen waren. Zij die in hem geloven, hem bijstaan, hem helpen en het licht volgen dat met hem is neergezonden, zij zijn het die het welgaat.  

Het volgen van de gezant bestaat uit het volgen van het licht dat met hem is neergezonden, de Koran. De Koran wordt als een licht beschouwd, dat via de profeet tot de mensen is gekomen.

22:8       En er zijn mensen die zonder kennis, zonder leidraad en zonder verlichtend boek over God twisten.

42:52     Zo hebben Wij aan jou geopenbaard een geest door onze beschikking. Jij wist niet wat het boek en daarmee het geloof was. Wij hebben het tot een licht gemaakt waarmee Wij van Onze dienaren wie wij willen de goede richting wijzen en jij wijst naar de juiste weg.

33:45-46 O profeet, Wij hebben jou als getuige, als verkondiger van goed nieuws en als waarschuwer gezonden en als iemand die met Zijn toestemming tot God oproept en als een heldere fakkel.             

De profeet is de fakkel waarmee het licht van het woord van God wordt verspreid.

Volgens de Koran is de Koran makkelijk te begrijpen en te volgen.

54:17     Wij hebben de Koran toch gemakkelijk gemaakt om erdoor vermaand te worden, maar is er dan iemand die zich laat vermanen?

Dit vers wordt drie keer in hetzelfde hoofdstuk herhaald namelijk in vers 54:22, 54:32 en 54:40.

Moslims hebben duidelijk de plicht om de Koran te volgen en de werken van schriftgeleerden, die afwijken van de Koran, te vermijden.


  •  Kennis uit de Koran

3:79       Niet was het voor een menselijk wezen bestemd dat God hem het boek, de oordeelskracht en het profeetschap gaf en dat hij dan tot de mensen mocht zeggen: wees dienaren van mij in plaats van dienaren van God. Maar wel wees volgelingen van de Heer doordat jullie het boek onderwijzen en doordat jullie het bestuderen.

Hieruit blijkt dat de gelovigen elkaar moeten onderwijzen op basis van de eigen studie van de Koran.

42:38     … die het beleid baseren op onderling overleg …

De gelovigen moeten met elkaar overleggen dit in tegenstelling tot het blindelings volgen van schriftgeleerden waartegen in de Koran gewaarschuwd wordt.

9:31       Zij hebben zich hun schriftgeleerden en monniken tot heren genomen buiten God ... 

17:36     En ga niet achter iets aan waarvan jij geen kennis hebt. Het horen, zien en het hart, over al dat wordt verantwoording afgelegd.

Hieruit blijkt dat de gelovigen hun eigen zintuigen en geweten moeten gebruiken om het geloof vorm te geven. De eigen verantwoordelijkheid staat centraal, men mag het vormgeven van het geloof niet overlaten aan schriftgeleerden en dergelijke. 

16:89     … en tot jou hebben Wij het boek neergezonden als een verduidelijking voor alles en als leidraad en barmhartigheid en goed bericht voor de gelovigen.


Concluderend kan men zeggen, uitgaande van de compleetheid en duidelijkheid van de Koran, dat moslims alles dat God voor de mensen nodig acht voor de invulling van het geloof, in de Koran kunnen en moeten vinden.

Deze regels zijn van toepassing:

Als de Koran stelt A, dan mogen mensen niet stellen dat het B is.

Als de Koran stelt A, dan mogen mensen niet stellen dat het A en B is.

Als de Koran stelt A en B, dan mogen mensen niet stellen dat het alleen A is.

Als de Koran stelt nul, dan mogen mensen niet stellen dat het A is.

Als de Koran stelt A dan mogen de mensen niet stellen dat het nul is.


De gelovigen hebben de plicht om zich in te spannen om de Koran te volgen, als de Koran zich ergens niet over uitspreekt, dan hebben de gelovigen de vrijheid om binnen de kaders van het respect voor God en het geschapene te handelen of niet te handelen.

De Koran is een leidraad voor de gelovigen als individu en voor de inrichting van de samenleving.

De Koran bevat privaatrechtelijke, strafrechtelijke en staatsrechtelijke regels.

In de Koran wordt voorgeschreven dat er een overheid moet zijn die de samenleving inricht volgens de voorschriften van de Koran, er wordt belasting geheven en er bestaat een plicht tot welvaartsverdeling via de overheid en via de private sector. Een islamitische samenleving is een multi-culturele samenleving met ruimte voor diverse: manieren van leven, geloven en rechtssystemen naast elkaar.

Voorbeelden van verzen uit de Koran die betrekking hebben op de perfectie en compleetheid van de Koran:

4:48  5:3  5:44-46  5:48  5:49  5:87  6:21  6:38  6:112-113  6:114  6:115  6:144  7:33  7:185  9:31  10:15  15:9  16:64  16:89  16:116  17:41  18:27  18:57  20:124-126  22:52-53  24:18  25:30  25:43  31:2-6  41:42  42:21  45:6  56:78  66:1  85:21-22