Islam volgens de Koran

disclaimer: de lezer wordt geadviseerd om zelf te controleren wat op deze website staat door de Koran te bestuderen


Dag des Oordeels


Velen hebben een angstwekkend beeld van de Dag des Oordeels, maar het beeld van het vergaan van de Aarde met al haar bewoners is niet in overeenstemming met de verzen van de Koran.


 • Volgens de Koran zal de Aarde veranderen in een plaats die straalt in het Licht van God. 

39:69      En de aarde straalt in het licht van haar Heer ...


 • De Aarde zal een plaats zijn die beërfd zal worden door degenen die op een juiste, rechtvaardige manier geleefd hebben.

39:74     En zij zeggen: "Lof zij God, die Zijn belofte aan ons heeft waargemaakt en die ons de aarde heeft laten beërven zodat wij ons in de tuin kunnen vestigen waar wij willen." Dat is pas een goed loon voor hen die [goed] doen.


 • De Dag des Oordeels zal voor een deel van de bewoners van de Aarde en de Hemelen in zijn geheel een bewuste ervaring zijn, de anderen zullen gedurende een deel van dit tijdperk in een niet-bewuste staat zijn. Voor degenen die de levenstest goed doorstaan hebben en of de genade van God krijgen, zal het een tijd van grote blijdschap zijn.

39:68     En er wordt op de bazuin geblazen en wie er in de hemelen en wie er op de aarde zijn vallen wezenloos neer, behalve zij van wie God het wil. Dan wordt er een tweede keer op geblazen en dan staan zij op om te kijken.

80:37-42 Op die dag heeft elk van hen een zaak die hem bezighoudt. Gezichten zullen er op die dag stralend zijn, lachend en verheugd. En gezichten zullen er op die dag zijn met stof erop en met grauwheid overdekt. Dat zijn zij, de ongelovigen, de overtreders.

Uit vers 39:68 blijkt dus dat een deel van de mensen waarvan God het wil, de Dag des Oordeels in zijn geheel bewust meemaakt. Dat betekent dat de aanname dat de Aarde door vuur zal vergaan niet klopt. Een deel van de mensen maakt het gehele proces van de Dag des Oordeels bewust mee. Leven op Aarde blijft bestaan, zonder onderbreking.

Volgens de Koran zullen er aardbevingen en andere ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden, als een deel van het transformatieproces van de Aarde en Hemelen naar een verlichte staat. 


 • De Dag des Oordeels is een tijdperk, niet een dag volgens de menselijke kalender.

70:3-4  Zij komt van God die de trappen beheert waarlangs de engelen en de geest tot Hem opstijgen, op een dag die vijftigduizend jaren lang is.


 • Gedurende het tijdperk van de Dag des Oordeels zal er een proces zijn van verheffing (ascentie). De Aarde en de bewoners die de levenstest goed afgerond hebben en of de genade van God ontvangen zullen een proces van verlichting doormaken, naar een hoger bestaansniveau - ascentie. (Arabisch - rafaa)

56:1-3  Wanneer het aanstaande komt, waarvan niemand de komst kan loochenen, vernedert en verheft het.

Hetzelfde woord verheffing - ascentie wordt gebruikt om de verhoging van Jezus aan te duiden.

4:158    Echter, God heeft hem tot Zich omhooggebracht. God is machtig en wijs.

De Aarde zal een plaats zijn van het Licht van God - vers 39:69, de mensen die meegaan met de Aarde zullen ook stralen van het licht.

66:8     ... hun licht schijnt voor hen en rechts van hen, terwijl zij zeggen: "Onze Heer vervolmaak ons licht voor ons en schenk ons vergeving. U bent almachtig."


 • Volgens de Koran zullen tijdens de Dag des Oordeels God (of de wil, bevelsstructuur van God) en de engelen naar de Aarde komen.

89:22     en jouw Heer en de engelen komen, in rij na rij.

25:25-26 En op de dag dat de hemel in wolken uiteensplijt en de engelen werkelijk neergezonden worden, op die dag heeft de Erbarmer de ware heerschappij ...


 • De boodschappers van alle naties, zoals Mohammed en Jezus komen naar de Aarde en zullen getuigen.

4:41-42  Hoe zal het dan zijn wanneer Wij uit elke gemeenschap een getuige laten komen en Wij jou als getuige tegen dezen hier laten komen? Op die dag zullen zij die ongelovig zijn en ongehoorzaam aan de gezant graag willen dat de aarde met hen gelijkgemaakt wordt. En zij kunnen voor God geen gesprek verbergen.        

4:159     Er is niemand van de mensen van het boek die niet voor zijn dood in hem zal geloven en op de opstandingsdag zal hij over hen getuige zijn. 

43:61     En hij is een kenteken voor het uur ...


 • Voor het tijdperk van de Dag des Oordeels zullen de bewoners van de Hemelen en de Aarde samenkomen. De mensheid zal contact hebben met buitenaardse beschavingen.

6:12       Zeg: "Van wie is wat er in de hemelen en op de aarde is?" Zeg: "Van God." Hij heeft zichzelf barmhartigheid voorgeschreven. Hij zal jullie bijeenbrengen tot aan de opstandingsdag waaraan geen twijfel is ...

42:29     Tot Zijn tekenen behoort de schepping van de hemelen en de aarde en de schepselen die Hij er in heeft verspreid. En als Hij wil is Hij bij machte om hen bijeen te brengen.


 • De Dag des Oordeels betreft zowel de Hemelen als de Aarde.

39:67     ... De gehele aarde zal namelijk op de opstandingsdag in Zijn greep zijn en de hemelen zullen zijn samengevouwen in Zijn rechterhand ... 

19:93-96 Ieder die in de hemelen en de aarde is komt slechts als dienaar tot de Erbarmer. Hij heeft hen opgesomd en nauwkeurig geteld. En een ieder van hen zal op de opstandingsdag alleen tot Hem komen. Zij die geloven en de deugdelijke daden doen, aan hen zal de Erbarmer liefde doen toekomen.

Het Paradijs zal een universum zijn in een nieuwe vorm. De planeet Aarde en de Hemelen zullen verbonden zijn en één grote Tuin van Overvloed zijn.

3:133      Streeft naar vergeving van jullie Heer en naar een tuin zo breed als de hemelen en de aarde die klaargemaakt is voor de Godsvrezenden.


 • Wanneer de Dag des Oordeels is wordt niet aangegeven door de Koran, onderstaande verzen geven een aanwijzing.

41:53-54 Wij zullen hun Onze tekenen aan de horizonten en in henzelf laten zien zodat het voor hen duidelijk wordt dat het de waarheid is. Is het dan niet genoeg dat jouw Heer over alles getuige is? Toch verkeren zij in twijfel over de ontmoeting met hun Heer en toch omvat Hij alles.

20:15      Het uur komt, Ik houd het nauwelijks nog verborgen, opdat aan elke ziel vergolden wordt wat zij nastreeft. 


 • Degenen die macht en middelen misbruiken voor het eigenbelang in plaats te werken voor het algemeen belang zullen ter verantwoording worden geroepen en hun macht verliezen.

18:47-49  En op de dag dat Wij de bergen in beweging zetten en jij de aarde tevoorschijn ziet komen en Wij hen verzamelen, dan laten Wij niet één van hen achter.  En zij worden voor jouw Heer in een rij voorgeleid: "Jullie bent tot Ons gekomen zoals Wij jullie de eerste maal geschapen hebben. Toch beweerden jullie dat Wij voor jullie geen aangewezen tijdstip hadden vastgesteld."  En het boek wordt voorgelegd en dan zul jij de boosdoeners terug zien deinzen voor wat erin staat en zij zullen zeggen: "Wee ons, wat is er met dit boek dat niets kleins en niets groots onopgesomd laat?" En zij vinden dat wat zij deden aanwezig is. En jouw Heer doet niemand onrecht aan.

Uit deze verzen blijkt dat het woord -bergen- gelezen wordt als: degenen die zich schuldig maken aan machtsmisbruik. Het zichtbaar worden van de aarde kan duiden op het principe van gelijkwaardigheid van de mens. Het aanpakken van de machtsmisbruikers is een deel van het Goddelijk plan om planeet Aarde een plaats van Licht te laten worden. Onderstaande verzen bevestigen dat het woord -bergen- een bepaalde groep mensen aanduidt die een negatieve invloed heeft.

101:5-9  En de bergen als gekaarde wol. En van wie de weegschalen dan zwaar wegen, die zal dan een tevreden leven leiden. En van wie de weegschalen dan licht wegen, diens moeder is de afgrond.


 • De mensen die het Paradijs (nog) niet mogen ervaren, zullen hun bestaan op een andere plaats voortzetten, deze plaats wordt in de Koran de Hel genoemd – de plaats van verlaging.

56:1-3    Wanneer het aanstaande komt, waarvan niemand de komst kan loochenen, vernedert en verhoogt het.

39:71       En zij die ongelovig zijn worden in horden naar de hel gedreven en wanneer zij er komen worden haar poorten geopend en haar bewakers zeggen tot hen: "Zijn er tot jullie geen gezanten uit jullie eigen midden gekomen, die jullie de tekenen van jullie Heer voorlazen en die jullie waarschuwden voor de ontmoeting op deze dag van jullie?"... 

6:128      ... Dan zegt Hij: "Het vuur is jullie verblijfplaats om er altijd in te blijven, behalve als God het anders wil." Jouw Heer is wijs en wetend. 


 • De Aarde blijft de thuisplaats van de mensheid. De Aarde zal een vernieuwing ondergaan. Misschien is er een verband tussen de hoeveelheid negativiteit die aanwezig is in de mensen en op de Aarde en de mate van hevigheid van de veranderingen die nodig is om de Aarde en de bewoners voor te bereiden op het Licht van God.

In ieder geval is er reden genoeg voor de mens om respectvol met zichzelf, de medemens, de dieren, het milieu, de Aarde om te gaan.

7:56           Brengt geen verderf op de aarde, nadat zij in orde gemaakt is en roept Hem aan in vrees en begeerte. Gods barmhartigheid is dicht bij hen die goed doen.

26:151-152 En gehoorzaamt niet het bevel van onmatigen,  die Op de aarde verderf zaaien en die geen orde op zaken stellen.    

De Dag des Oordeels zal bepalen wie er bij de bewoners van de Tuin zullen horen – dat zijn degenen die de Aarde zullen beërven. Dat zijn degenen die verhoogd worden in het Licht van God.

39:73-75 En zij die gelovig zijn worden in horden naar de tuin gedreven en wanneer zij er komen worden haar poorten geopend en haar bewakers zeggen tot hen: "Vrede zij met jullie! Jullie zijn goed geweest, gaat er dus binnen om er altijd te blijven." En zij zeggen: "Lof zij God, die Zijn belofte aan ons heeft waargemaakt en die ons de aarde heeft laten beërven zodat wij ons in de tuin kunnen vestigen waar wij willen." Dat is pas een goed loon voor hen die [goed] doen. En je ziet de engelen rondom de troon staan terwijl zij de lof van hun Heer prijzen. En er wordt tussen hen naar waarheid beslist en men zegt: "Lof zij God, de Heer van de wereldbewoners."