Islam volgens de Koran

disclaimer: de lezer wordt geadviseerd om zelf te controleren wat op deze website staat door de Koran te bestuderen 


De bedevaart - hadj           

categorie: bewezen volgens de Koran

 

De bedevaart naar Mekka wordt als één van de vijf zuilen van de Islam beschouwd. Men gaat ervan uit dat een ieder die er toe in staat is, minstens één keer in zijn of haar leven op bedevaart naar Mekka gaat.

Maar volgens de Koran is de bedevaart naar Mekka verbonden met het aanwezig zijn van de profeet, dat maakt de huidige vorm van bedevaart met vele tradities die niet in de Koran staan zeer twijfelachtig. Bovendien is het feitelijk onmogelijk om te organiseren dat iedere gelovige één of meerdere keren op hadj naar Mekka zou gaan. Er zijn meer dan een miljard moslims. God draagt de gelovigen niet iets op dat bezwaarlijk is, vers 22:78.

22:27     En roep onder de mensen op tot de bedevaart zodat zij te voet tot jou komen en op allerlei knokige kamelen die door elke diepe bergpas heenkomen.

Dit vers is gericht tot de profeet Mohammed. En het vers stelt twee eisen betreffende de bedevaart.

1:   De profeet is degene die oproept tot de bedevaart.

2:   De deelnemers aan de bedevaart gaan naar de profeet.

Het vers spreekt ook van knokige kamelen en bergpassen, dus het gaat om een conferentie van alle gelovigen waar dan ook, die tijdens het leven van de profeet tijdens de bedevaart geïnstrueerd werden over de Islam. Bijvoorbeeld nieuw ontvangen Koranverzen moesten bekend gemaakt en besproken worden, het beleid in de islamitische gebieden moest gecoördineerd worden.

2:198      … wanneer jullie van de plaats van het erkennen (van de boodschap van de profeet) - arafaat naar beneden snellen, gedenk dan God bij het baken met de restricties en gedenk hoe hij jullie op het rechte pad heeft gebracht, ook al hoorden jullie voordien tot hen die dwalen.

De gelovigen worden via de verzen van de Koran op het rechte pad gebracht, zoals bijvoorbeeld in vers 2:185 gesteld wordt. De Koran is de gids en het reddende onderscheidingsmiddel.

Het woord hadj heeft meerdere betekenissen. Het woord kan ondermeer vertaald worden als: bezoek en proces van overtuiging. De hadj tijdens het leven van de profeet was een bezoek aan de profeet en daarmee moesten de deelnemers aan de bedevaart zich laten overtuigen door hem. De deelnemers moesten volgens vers 2:198 gedenken hoe zij op het rechte pad waren gebracht.


Volgens vers 2:197 was de bedevaart naar de profeet tijdens de bekende maanden en volgens vers 2:189 was het moment van de bedevaart gerelateerd aan de maansikkel. De Koran geeft geen informatie over welke maansikkel tijdens de bekende maanden bepalend zou moeten zijn voor de bedevaart. Deze beslissing lag bij de profeet. Volgens vers 22:27 was het de profeet die tot de bedevaart oproept.  • regelmatig bezoek aan een Huis gewijd aan de islam

2:158     Zeker, Safa en Marwa horen tot de gewijde symbolen van God, als iemand een bezoek brengt aan het Huis of er langs komt, dan is het voor hem geen overtreding om er de omgang te verrichten. En als iemand uit zichzelf iets goeds doet dan is God dankbaar en wetend.

In dit vers is sprake van een bedevaart naar of (kort) bezoek aan het Huis. In dit verband is het Huis een gebouw dat gewijd is aan de islam. Bijvoorbeeld plaatselijke gebedshuizen. Vers 3:96 en 3:97 geven hier een indicatie voor.

De betekenis van de woorden Safa en Marwa kan te maken hebben met het luisteren naar en accepteren van de boodschap die in en rond het Huis gedeeld wordt, de kennis van de Koran. Maar deze woorden kunnen ook relateren aan de voedselvoorziening. Het woord safa betekent in het oud Arabisch: naast gereinigd ook melkgevend dier, het woord marwa is gerelateerd aan een soort steen om (bijvoorbeeld vlees) op te braden.

22:36     En de grote offerdieren hebben wij voor jullie tot Gods gewijde symbolen laten behoren ... en vermeldt Gods naam erover ...

22:34     En voor iedere gemeenschap hebben wij een rite gemaakt, om Gods naam te vermelden over de dieren van het vee ...  

Deze twee verzen bevestigen dat de woorden Safa en Marwa met de dieren van het vee en het eten daarvan te maken kunnen hebben. Dat verklaart dan waarom in vers 2:158 staat: -het is geen overtreding voor hem om er de omgang te maken-. Dus tijdens het bezoek aan het Huis moet men God gedenken, maar men mag ook naar de twee plekken gaan voor het eten en drinken, dat is geen overtreding. 

 

7:31       Kinderen van Adam, doe jullie mooie kleding aan bij elke moskee en eet en drinkt maar wees niet verkwistend ...

Bovenstaand vers bepaalt dat er bij het bezoek aan de moskee gegeten en gedronken wordt als element van het bezoek aan het Huis.

3:96       Het eerste huis dat voor de mensen werd neergezet is dat in Bakka, gezegend is het en een leidraad voor de wereldbewoners.

3:97       Erin zijn duidelijke tekenen, het is de standplaats van Abraham. Wie er binnentreedt is veilig. Het is voor de mensen een plicht jegens God om op bedevaart naar het Huis te gaan voor wie in staat is daarheen op weg te gaan ... 

Vers 3:96 geeft aan dat er een eerste Huis gebouwd is door Abraham, dat houdt in dat er daarna andere huizen gebouwd zijn met het doel dat in vers 3:97 beschreven staat. Het gebouw moet een veilige plaats zijn en geschikt zijn om grotere aantallen bezoekers te ontvangen. Vers 2:125 geeft een verdere beschijving van het doel van een dergelijk gebouw.

2:125      En toen Wij het Huis maakten tot een plaats van samenkomst van de mensen en tot een plaats van veiligheid en beschouw de standplaats van Abraham als een gebedsplaats en Wij Abraham en Ismaël opdroegen: reinig Mijn huis voor hen die de ommegang verrichten, die erin verblijven en knielen en neerbuigen.

Het betreft dus een gebouw waar men omheen kan lopen en erin kan verblijven, ook om er bijvoorbeeld het gebed te verrichten, een losstaand gebedshuis voldoet meestal aan deze eisen.


                         -------------------------------------------------------------------


Voorbeelden van door mensen toegevoegde regels die niet in overeenstemming met de Koran zijn - bidaa

 

  • bedevaart alleen naar Mekka

Volgens de Koran is er geen plicht voor de gelovigen om naar Mekka te reizen om daar bepaalde rituelen uit te voeren. Als de Kaba gebruikt zou worden op de manier zoals in vers 2:125 beschreven is, als een gebouw om in te verblijven en het gebed te verrichten, dan zou natuurlijk dit gebouw één van de huizen zijn die men volgens 3:97 kan bezoeken. Gelovigen kunnen het beste een Huis bezoeken dat zo dicht mogelijk in de buurt ligt. Eigenlijk zou een regionale moskee hiervoor geschikt kunnen zijn - als plaats van veiligheid, om te verblijven en om in te bidden.

Het is feitelijk onmogelijk om te organiseren dat meer dan één miljard moslims één of meerdere keren tijdens hun leven binnen een tijdskader van 10 dagen per jaar in Mekka de bedevaart zouden kunnen verrichten. God heeft de mensen niets bezwaarlijks in het geloof opgelegd, vers 22:78.  • bedevaart slechts 10 dagen per jaar mogelijk

Verzen 2:196 en 2:203 geven een aanwijzing dat de bedevaart naar de profeet meestal drie dagen duurde. Vers 2:197 geeft aan dat de bedevaart naar de profeet tijdens de bekende maanden was en volgens vers 2:189 was het moment van de bedevaart gerelateerd aan de maansikkel. De bedevaart was aan een bepaalde tijd en een bepaalde duur verbonden omdat het een bezoek aan de profeet betrof. Hij hoefde dan in het kader van de bedevaart maar een beperkte tijd op dezelfde plaats te verblijven.

Voor het bezoek aan het Huis dat in vers 3:97 beschreven is bestaan geen regels ten aanzien van het moment in het jaar en de lengte van het verblijf.  • speciale kleding voor mannen

In de Koran staan geen bewijzen voor de regel dat mannen tijdens de bedevaart speciale kleding moeten dragen, de betreffende zoomloze witte kleding is waarschijnlijk een overblijfsel van een traditie van voor de Koran. De Koran stelt in vers 7:31 dat de mooie kleding gedragen wordt bij ieder gebedshuis.

7:31       Kinderen van Adam, doe jullie mooie kleding aan bij ieder gebedshuis ...  • stenen gooien naar objecten die een symbool voor de duivel zouden zijn

In de Koran staat nergens dat men tijdens de bedevaart een bepaalde hoeveelheid stenen moet gooien naar drie zuilen die een symbool van de duivel zouden zijn. Dit is geen religieuze plicht, maar op zich zijn dit soort zaken niet expliciet door de Koran verboden.  • het bijgeloof rond de zwarte steen

In de Koran is geen bewijs te vinden voor de aanname dat het aanraken van een speciale zwarte steen (waarschijnlijk een meteoriet) in één van de muren van de Kaba tot gevolg heeft dat de zonden vergeven worden. De islam bevat geen elementen van animistisch bijgeloof.  • de 7 rondes om de Kaba

In de Koran staat dat men de ommegang om het Huis moet doen als element van het bezoek aan het Huis, maar het getal 7 is daarbij niet genoemd. De Koran gebiedt en verbiedt niet het 7 keer rond het Huis lopen. De ommegang rond het Huis kan meerdere zaken betekenen, het kan om een groepsmeditatie in lopende vorm zijn, om God te gedenken. Het kan ook betrekking hebben op de deelnemers die gezamenlijk rond het Huis gaan om te spreken over de islam.

 

  • het offerfeest

Er bestaat een traditie dat ieder gezin dat niet deelneemt aan de hadj een dier laat slachten in het kader van het offerfeest. Dit feest staat niet in de Koran genoemd. Wel staat in vers 2:196 dat degenen die onderweg verhinderd worden om naar de hadj te gaan een donatie moeten sturen, die de plaats van de hadj moet bereiken. Deze bijdrage kon van alles zijn dat nodig was om de hadj die naar de profeet ging te ondersteunen. Het is natuurlijk niet verboden om een offerfeest te vieren, maar het is geen religieuze plicht.

 

  • op hadj gaan voor een andere persoon

Het is een kostbare vorm van bijgeloof om te denken dat men bijvoorbeeld voor overleden personen op hadj kan gaan voor de afkoop van hun zonden. De Koran geeft geen enkele vorm van ondersteuning voor dit ritueel. Onderstaand vers toont eerder het tegendeel.

6:164      ... Iedere ziel begaat slechts ten koste van zichzelf. Niemand is belast met de last van een ander …